Regler og vilkår

Udskriv

Indholdsfortegnelse

1 INDLEDNING

1.1 Når du opretter en konto på Unibet (Denmark) Ltd.’s onlinekasino, Unibet (unibet.dk), indgår du en kontrakt med Unibet (Denmark) Ltd., der er en virksomhed registreret i Malta med registreringsnummer C 53878, på adressen Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001, Malta, hvorved du accepterer at være bundet af disse regler og vilkår.

1.2 Unibet (Denmark) Ltd vil blive referreret som “Unibet” i disse regler og vilkår.

1.3 Disse regler og vilkår gælder for al brug af alle spil, der udbydes hos Unibet, uanset om Unibet tilgås via hjemmesiden www.unibet.dk eller en downloadet app på en mobilenhed.

1.4 Du opfordres til nøje at gennemlæse disse regler og vilkår, inden du opretter en konto hos os. Hvis der er dele af disse, som du ikke kan acceptere, bør undlade at oprette en konto.

2 DEFINITIONER

2.1 Nedenstående ord, udtryk og begreber, der er anvendt i disse regler og vilkår, skal have følgende betydning:

 

“Bingo” eller

“Bingospil”

omfatter alle single- eller multi- ”mønsterspil” i bingoklienten. ”Bingo” eller ”Bingospil” betyder det internetbaseret Bingospil tilbudt og styret af Unibet, inklusiv, men ikke begrænset til, funktioner relateret hertil så som chatfunktion. ”Bingo” inkluderer ikke mini-/sidespil, som udelukkende følger Unibets regler, som anført i disse ”Unibetregler”

“Bingokupon”

er “fribillet” som kan benyttes til at købe bingoplader og/eller spille Minispil. Kontoindehaveren kan optjene Bingokuponner gennem kampagner, vilkårlig tildeling, eller via (Bingo) loyalitets-programmer.

“Bonus”

er alle de midler eller fordele, som Unibet har krediteret en Kontoindehaveres konto, og som Kontoindehaveren kan anvende til betaling på webstedet, herunder men ikke begrænset til indbetalingsbonus, tilbageholdelsesbonus, gratis spins og payback, idet disse dog er underlagt de begrænsninger, der gælder i betingelserne, der relaterer sig til indbetalingsbonus, tilbagehold-elsesbonus, gratis spins og payback.

“Bonusmisbrug”

eller

“Snyd med bonus”

er de handlinger eller undladelser, der er anført i punkterne 7.2 og 7.3.

“DKK”

er valutakoden for danske kroner.

“Force Majeure”

er en hændelse eller en tilstand, der er uden for den ene eller begge af aftaleparternes rimelige kontrol, og som fører til en forsinkelse eller anden misligholdelse af opfyldelsen af den berørte parts kontraktmæssige forpligtelse eller rettighed, og som, for så vidt angår Unibetreglerne, skal omfatte udefrakommende omstændigheder, som ingen af parterne kan afværge, en regerings begrænsninger (herunder afvisning eller annullering af en påkrævet licens i tilfælde af, at en sådan afvisning eller annullering ikke skyldes den berørte part), krige, oprør og/eller anden årsag, der er uden for den berørte parts rimelige kontrol.

“Gevinst”

er de beløb, bonusser eller belønninger, som Kontoindehaveren kan vinde ved at spille Spillene.

“Hjemmesiden”

er hjemmesiden www.unibet.dk, og alle de spil og væddemål, der udbydes på nævnte hjemmeside, hvad enten den tilgås direkte fra en computer eller mobilenhed eller via en downloadet app.

”Kindred”

er en henvisning til Kindred Group plc. og alle Kindred Group plc.’s datter- og søsterselskaber i hele verden, herunder (men ikke begrænset til) Unibet.

“Klientapplikation”

er den browserapplikation, der åbnes af Kontoindehaveren for at spille Spil.

“Kontoindehaver”

er en myndig (dvs. 18-årig) fysisk person, der indgår i et aftaleforhold med Unibet ved at oprette en spilkonto hos Unibet -herunder men ikke begrænset til – en midlertidig konto hvorved der kan ydes indsatser i og opnås gevinster ved deltagelse i spil udbudt af Unibet på Hjemmesiden.

“Kort”

henviser til alle former for betalingskort, der fungerer som “betaling”, “gebyr”, “debet”, “kredit”, “virtuelt” og/eller lignende.

“Licens”

er Spillemyndighedens tilladelser til Unibet til at udbyde væddemål og kasino online. Licensen hidrører fra tilladelser, dateret den 12 december 2022, og som gælder fra den 1. januar 2023 indtil den 31 december 2027. Unibet er således underlagt tilsyn af Spillemyndigheden, der er en dansk myndighed under Skatteministeriet. For yderligere oplysninger vedrørende Spillemyndigheden, se venligst https://spillemyndigheden.dk/.

“Minispil”

er alle spil, som ikke er Bingo, men som kan spilles i bingoklienten, så som slots, blackjack og roulette.

“Myndighederne”

henviser til de officielle myndigheder i Danmark.

“Pengeinstitut “

er en bank, sparekasse eller en anden finansiel institution, der er godkendt til at levere finansielle tjenesteydelser i Danmark.

“PSP”

er en mellemmand (en udbyder af betalingstjenester), der fungerer som betalingsagent, og som leverer sådanne tjenesteydelser i Danmark i overensstemmelse med de danske regler for og om betalingstjenester.

“Software”

er al software, der anvendes af Unibet til at udbyde og/eller drive Spillene og starte Klientapplikationen.

“Spil”

er ethvert internetbaseret spil, der leveres af Unibet under licens fra tredjemand herunder (men ikke begrænset til)  traditionelle kasinospil samt spil, hvor resultatet er afhængigt af evner eller en kombination af evner og held, som f.eks. hjerterfri og backgammon.

“Spilafgiften”

er en henvisning til den særlige skat, der i Danmark skal betales for væddemål.

“Unibet”

er Unibet (Denmark) Limited. 

“Unibetkonto”

er en spilkonto oprettet hos Unibet udelukkende til brug for spil på Unibet.

“Unibetreglerne”

er disse regler og vilkår, der udgør og regulerer aftaleforholdet mellem Unibet og Kontoindehaveren.

“Unibet Bingo”

er de Bingospil, der tilbydes på Hjemmesiden.

 

2.2 Definitioner skrevet i entalsform skal også omfatte flertalsformen og vice versa. Tilsvarende skal alle definitioner angivet i bestemt form også omfatte tilsvarende udtryk i ubestemt form og vice versa.

3 AFTALEGRUNDLAG

3.1 En person, der anmoder om en konto hos Unibet, anerkender og accepterer:

a. Unibetreglerne, således som de p.t. er offentliggjort på Hjemmesiden, samt eventuelle fremtidige revisioner heraf;

b. alle definitioner og betingelser, således som disse er anført i Unibetreglerne;

c. at det sted, hvor kontrakten er indgået, er Danmark;

d. at aftalen mellem Unibet og brugeren af Hjemmesiden er reguleret af:

e. Unibetreglerne på dansk;

f. Spilmyndighedens regulering af, tilsyn med og beslutninger vedrørende driften af Hjemmesiden (Unibet); samt

g. gældende lov.

4 KONTOREGLER

4.1 Alene fysiske personer, der er myndige, dvs. fyldt 18 år, kan som Kontoindehavere deltage i spil på Unibets hjemmesiden, Unibet. Personer under 18 år kan ikke deltage i spil som Kontoindehavere.

4.2 En Unibetkonto kan kun oprettes ved online at udfylde et oprettelsesskema og afgive korrekte oplysning om ansøgerens fulde navn, alder, identitet (i form af CPR-nr.), bopæl, gyldig e-mailadresse, og tilsigtet spilleomfang.

4.3 På anmodning fra Unibet skal Kontoindehaveren kunne fremvise dokumentation for sin identitet, som skal være i overensstemmelse med de oplysninger, som Kontoindehaveren har afgivet ved oprettelsen af kontoen. Ved oprettelse af kontoen accepterer Kontoindehaveren, at Unibet er berettiget til at indhente oplysninger til verificering af Kontoindehaverens identitet.

4.4 En Kontoindehavers identitet vil blive fastlagt på baggrund af alle eller en kombination af følgende oplysninger: navn, postadresse, e-mailadresse, IP-adresse, kredit-/debitkortnummer, computer og enhver anden form for identifikation, der måtte blive krævet.

4.5 De oplysninger, Kontoindehaveren som en del af registreringen afgiver vedrørende tilsigtet spilleomfang, indsamles alene til information for Unibet og er ikke en indbetalingsgrænse eller et udgiftsbudget. Kontoindehaveren anerkender, at Unibet ikke kan gøres ansvarlig for en Kontoindehavers tab, hvis det tilsigtede spilleomfang overstiges. Hvis en Kontoindehaver ønsker at begrænse omfanget af sit spil, kan der opsættes en grænse for indbetalinger under ”Min konto” (se kapitel 16 nedenfor vedrørende ansvarligt spil).

4.6 Indtil de oplysninger, der henvises til i pkt. 4.2, er tilvejebragt af ansøgeren og valideret af Unibet, kan ansøgeren alene få tildelt en midlertidig konto. Følgende gælder for en midlertidig konto:

4.6.1 Der kan ikke foretages udbetaling fra en midlertidig konto til Kontoindehaveren.

4.6.2 En spiller kan ikke indbetale mere end DKK 10.000 på en midlertidig spilkonto.

4.6.3 Hvis Kontoindehaveren af en midlertidig konto ikke tilvejebringer påkrævede dokumentation for sin identitet inden 1 måned efter oprettelsen af kontoen, eller hvis Kontoindehaveren af en midlertidig konto har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med registreringen, vil Unibet lukke den midlertidige konto.

4.7 Unibet forbeholder sig ret til på eget initiativ og til enhver tid:

a. at nægte at åbne en konto hos Unibet eller at blokere eller lukke en eksisterende konto;

b. at nægte at acceptere indbetalinger;

c. at suspendere og/eller aflyse en Kontoindehavers deltagelse i salgsfremmende aktiviteter, konkurrencer eller øvrige tjenester, når som helst Unibet vurderer, at der er en berettiget bekymring for, at Kontoindehaverens konto anvendes til, er blevet anvendt eller kan blive anvendt til ulovlige, svigagtige eller utilbørlige forhold;

d. at anmode Kontoindehaveren om dokumentation, der bekræfter Kontoindehaverens identitet, berettigelse til at anvende et særligt Kort eller anden relevant dokumentation, førend indbetalinger og/eller hævninger på kontoen gennemføres;

e. at overdrage og/eller give licens til data, der vedrører en Kontoindehaver, til en anden juridisk enhed i Unibet, idet Unibet garanterer, at de pågældende data til enhver tid overdrages og forvaltes i overensstemmelse med gældende danske love vedrørende persondata og GDPR (følg venligst dette link for mere information herom  www.unibet.dk/general/privacy-policy; og

f. at inddrage og/eller konfiskere midler, der er til rådighed på en suspenderet Unibetkonto, og/eller nægte at honorere et krav, i tilfælde af at Kontoindehaver har misligholdt sine forpligtigelser,  hvilket kan for eksempel være overtrædelse af Unibetreglerne eller af spillereglerne, eller berettiget mistanke om svig eller anden kriminalitet.

4.8 En person, der ansøger om registrering, erklærer og garanterer, at vedkommende udelukkende handler på egne vegne, og at alle oplysninger, som vedkommende anfører på ansøgningsformularen, er sande og korrekte. Unibet orbeholder sig ret til at afvise ansøgningen:

a. hvis ansøgeren allerede er registreret som Kontoindehaver hos Unibet;

b. hvis Unibet bliver bekendt med, at ansøgeren ikke har handlet på egne vegne; eller

c. hvis ansøgeren har afgivet urigtige oplysninger.

4.9 Mindreårige kan ikke registrere sig og være indehavere af en Unibetkonto.

4.10 En Kontoindehaver erklærer og garanterer til enhver tid:

a. ikke at være en professionel spiller inden for sportsgrene, konkurrence eller ligaer, hvor Unibet udbyder spil;

b. ikke at være umyndig, umyndiggjort eller under lavværgemål;

c. ikke at handle på vegne af en anden part (tredjemand);

d. ikke at være klassificeret som en spilafhængig og/eller at være omfattet (uanset hvorvidt dette er frivilligt eller ej) af et register – herunder (men ikke begrænset til) ROFUS eller i en anden database med ekskluderede spillere;

e. ikke at indbetale penge til Unibetkontoen, der stammer fra kriminelle handlinger, eller som led i hvidvask, jfr. hvidvaskloven og dertil relaterede bekendtgørelser, cirkulærer, EU-direktiver og -forordninger; og

f. ikke at udføre kriminelle handlinger eller hvidvask, der direkte eller indirekte involverer en Unibetkonto.

4.11 Kontoindehaverens interesse i Spillene og Hjemmesiden er personlig og ikke erhvervsmæssig, og enhver anden indgang til, adgang til, brug eller genanvendelse af Spillene eller Hjemmesiden fra Kontoindehaverens side er strengt forbudt.

4.12 Unibet skal altid:

a. verificere identiteten på en Kontoindehaver hver gang denne logger på sin Unibetkonto;

b. forvalte midler tilhørende Kontoindehaveren på en sikker og behørig måde, adskilt fra Unibets egne midler og på en konto, der ikke kan foretages modregning i;

c. give Kontoindehaveren adgang til information om Unibetkontoens saldo, spilhistorik, ind- og udbetalinger samt øvrige transaktioner de seneste 12 måneder;

d. forvalte persondata i overensstemmelse med gældende danske love og GDPR; og

e. undlade tilladelser til Kontoindehavere til at overføre penge, tokens eller lignende mellem spilkonti.

4.13 En Unibetkonto åbnes, opretholdes i og afregnes i danske kroner. Alle anførte beløb vedrørende indsatser og gevinster skal være i danske kroner. Hvad angår spil, der gennemføres i en anden valuta (internationale puljer), beregner Unibet tab og gevinster til den vekselkurs mellem den anvendte valuta og danske kroner.

4.14 Der tilskrives ikke renter til en Unibetkonto.

4.15 En Kontoindehaver kan kun have én Unibetkonto ad gangen. En Kontoindehaver må under ingen omstændigheder spille mod sig selv, uanset hvorvidt dette alene sker via Unibet eller via en anden online spiloperatør. I tilfælde af, at denne regel overtrædes, forbeholder Unibet sig ret til at blokere og/eller slette den eller de overflødige konto/konti hos Unibet, der er registreret tilhørende Kontoindehaveren, der forbryder sig mod førnævnte forbud. Unibet forbeholder sig også ret til at flytte alle midlerne fra de forskellige overflødige konti hos Unibet  til en enkelt Unibetkonto og slette den/de resterende overflødige konto/konti. En bonus, der er indbetalt til en eller flere overflødige Unibetkonti, vil ikke blive flyttet.

Ansvarligt spil

4.16 En kontoindehaver skal ved åbning af en Unibet-konto sætte en maksimal indbetalingsgrænse, der er angivet pr. Dag, 7 dage eller 30 dage.

4.17 En kontoindehaver, der har sat en indbetalingsgrænse, kan til enhver tid reducere grænsen med øjeblikkelig virkning eller øge grænsen, hvilket vil tage 24 timer før at det træde i kraft.

4.18 En daglig indbetalingsgrænse er baseret på summen af indbetalinger på den pågældende dag og nulstilles kl. 23.59. En ugentlig indbetalingsgrænse er baseret på summen af indbetalinger i den pågældende uge (mandag til søndag) og en månedlig indbetalingsgrænse er baseret på summen af indbetalinger i den nuværende måned. Denne udløber den sidste dag i måneden og nulstilles på den første dag i den efterfølgende måned.

4.19 Unibet forbeholder sig retten til at pålægge yderligere begrænsninger på spilkonti, begrænse kontohaverens adgang til produkter eller lukke kontohaverens spilkonto.

 

Inaktive konti

4.20 En inaktiv konto er defineret som en spilkonto, hvor der ikke er registreret nogen form for log-in og/eller log-out i en periode på 12 hinanden følgende måneder.

4.21 Hvis der ikke registreres transaktioner på en Kontoindehavers Unibetkonto i løbet af en periode på 30 sammenhængende måneder, forbeholder Unibet sig ret til at lukke kontoen. Unibet udbetaler saldoen fra Kontoindehavers konto hos Unibet senest 5 hverdage efter lukningen af kontoen. Hvis Unibet ikke er i stand til at tilbagebetale saldoen til kunden efter at have forsøgt at komme i kontakt med kunden, forbeholder Unibet sig retten til at donere saldoen til en dansk velgørenhedsorganisation, efter eget valg. 

Selvudelukkelse

4.22 Kontoindehaver, der har gjort brug af muligheden for selvudelukkelse, vil ikke have adgang til deres Unibetkonto. Med henblik på at hæve midler anbefales Kontoindehavere, der har gjort brug af muligheden for selvudelukkelse, at kontakte kundeservice på info@unibetsupport.dk.

Forbud mod åbning af konto

4.23 I tilfælde af, at en Unibetkonto lukkes pga. Kontoindehaverens spilafhængighed eller bedrageri, må den tidligere Kontoindehaver ikke åbne en ny konto hos Kindred. Skulle det imidlertid alligevel lykkes en tidligere Kontoindehaver at åbne en ny konto hos Kindred, fraskriver Unibet sig ethvert ansvar for ethvert direkte eller indirekte tab, som den tidligere Kontoindehaver måtte i relation til den uberettigede åbning af en ny Unibetkonto.

Klageadgang

4.24 I tilfælde af en uoverensstemmelse anbefales det, at Kontoindehaveren indgiver en klage til Unibets kundeservice. Unibet behandler klager hurtigst muligt, og parterne skal gøre deres bedste for at opnå en mindelig løsning inden for en rimelig tid. Hvis klagen ikke kan afgøres inden for 14 dage efter modtagelsen af klagen, vil Unibet orientere Kontoindehaveren om, hvornår der kan forventes en afgørelse i sagen.

4.25 For at Unibets kundeservice kan behandle klagen skal den indeholde:

a. tydelig oplysning om, at der er tale om en formel klage, for eksempel ved i emnelinjen at skrive: ”klage”;

b. utvetydige oplysninger om klagerens identitet;

c. oplysning om alle relevante forhold og eller begivenheder, der har givet anledning til klagen, dvs. årsagerne til anbringendet.

4.26 Klagen kan af Unibets kundeservice afvises uden behandling, hvis ovenstående betingelser i 4.24 (a) – (c) ikke er opfyldt.

4.27 Hvis der skulle opstå en uoverensstemmelse mellem Unibet og Kontoindehaveren, vil Unibet efter påkrav fra Kontoindehaverens stille en detaljeret transaktions-oversigt til rådighed for Kontoindehaveren.

Opbevaring af kontooplysninger

4.28 Unibet vil opbevare dokumentation vedrørende klager i mindst 5 år. Sådan dokumentation vil efter påkrav blive fremsendt til Myndighederne.

5 IND- OG UDBETALINGER TIL/FRA EN UNIBETKONTO

5.1 Ind- og udbetalinger fra en Unibetkonto skal til enhver tid ske via et Pengeinstitut eller en PSP. Detaljerede oplysninger findes under overskrifterne “Indbetaling” eller “Udbetaling”, når man har logget ind på Hjemmesiden.

5.2 Unibet skal holde Kontoindehavernes midler adskilt fra Unibets egne midler på en klientkonto hos et af Spillemyndigheden godkendt Pengeinstitut.

5.3 Unibet kan udpege en PSP til at handle, modtage indbetalinger, besidde og forvalte midler og/eller foretage hævninger på vegne af Unibet.

5.4 Unibet accepterer ikke at modtage likvide midler, der sendes eller leveres direkte til Unibet eller en PSP.

5.5 Unibet skal omgående kreditere en Unibetkonto de midler, som Unibet modtager fra eller på vegne af en Kontoindehaver.

5.6 En Kontoindehaver har kun lov til:

a. at indsætte beløb på sin Unibetkonto med sit personlige Kort eller via sin personlige konto oprettet i et Pengeinstitut; og

b. at anmode om hævninger af midler stående på Kontoindehaverens Unibetkonto til sin personlige bankkonto, oprettet i et Pengeinstitut.

5.7 En Kontoindehaver er selv ansvarlig for at give Unibet korrekte oplysninger om Kontoindehaverens personlige konto i et Pengeinstitut.

5.8 En Kontoindehaver må ikke give tredjeparter lov til at anvende Kontoindehaverens Unibetkonto til at indsætte penge eller hæve penge fra Kontoindehaverens Unibetkonto.

5.9 Unibet må ikke acceptere en indsats fra en Kontoindehaver, medmindre der er oprettet en konto hos Unibet i Kontoindehaverens navn, og der er tilstrækkelige midler på kontoen til at dække indsatsens størrelse, eller de nødvendige midler til at dække indsatsens størrelse leveres på en godkendt måde, jfr. dette afsnit 4. Det er således ikke muligt for en Kontoindehaver at spille på kredit.

5.10 Unibet må ikke gøre brug af beløb, der er krediteret til en Kontoindehavers Unibetkonto, bortset fra:

a. debitering af indsatser foretaget af Kontoindehaveren, eller et beløb, som Kontoindehaveren indikerer, at vedkommende ønsker at satse i forbindelse med et spil, som vedkommende er i færd med eller skal til at spille;

b. på Kontohaverens anmodning at returnere beløb, der er krediteret Kontoindehaverens konto; og

c. betaling af rimelige bankgebyrer for modtagne indbetalinger og hævede midler, eller således som Unibet i øvrigt måtte være bemyndiget til i henhold til gældende lov eller af Myndighederne.

5.11 Udbetaling fra en Unibetkonto sker via betalinger, der adresseres til Kontoindehaveren eller overføres til en bankkonto i Kontoindehaverens navn, således som Kontoindehaveren måtte give meddelelse om.

5.12 Unibet forbeholder sig ret til at opkræve et administrationsgebyr for udbetalinger og indbetalinger, således som anført på Hjemmesiden.

5.13 Hvis der ikke er registreret en transaktion på en Unibetkonto i løbet af 30 på hinanden følgende måneder, forbeholder Unibet sig ret til at lukke kontoen. Unibet udbetaler saldoen til Kontoindehaveren senest 5 hverdage efter lukningen af kontoen, medmindre Unibetkontoen er blevet lukket på baggrund af bonus-misbrug eller brud på Unibetreglerne.

5.14 Det kan forekomme, at indbetalinger fra Kort helt eller delvist bliver afvist på grund af indretningen af sikkerhedssystemer, der administreres af en PSP og/eller et Pengeinstitut, som Unibet samarbejder med. Unibet administrerer ikke de pågældende systemer og har derfor ingen kendskab til årsagerne til, at en indbetaling måtte blive afvist. En indehaver af et Kort, hvor betalingen afvises af et sikkerhedssystem, skal derfor rette henvendelse til den pågældende PSP eller det pågældende Pengeinstitut for at få problemet løst.

5.15 Unibet kan anmode om dokumentation, der bekræfter identiteten og/eller bemyndigelsen til en Kontoindehaver eller ansøger til at anvende et særligt Kort og/eller øvrige forhold fra Kontoindehaveren/ansøgeren, førend indbetalinger og/eller udbetaling kan gennemføres. Dette kan medføre mindre forsinkelser. Fra tid til anden modtages der tilbageførsler, og disse vil blive behandlet i overensstemmelse med Unibets procedurer derfor.

5.16 Unibet og/eller Myndighederne er berettigede til at overvåge og kontrollere alle transaktioner for at forhindre hvidvask og andre kriminelle handlinger. Alle mistænkelige transaktioner vil blive håndteret i overensstemmelse med bekendtgørelsen om onlinekasino og bekendtgørelsen om udbud af onlinevæddemål og på behørig vis indberettet til Myndighederne.

5.17 Alle de gevinster, der vindes via konkurrencer, salgsfremmende foranstaltninger og pokerturneringer arrangeret af Unibet på Hjemmesiden, sendes inden for et anslået, ikke-garanteret tidsrum på 6 uger efter afslutningen af henholdsvis konkurrencen, den salgsfremmende foranstaltning eller turneringen.

6 FORTROLIGHED

6.1 Unibet opretholder streng fortrolighed vedrørende alle relationer til en Kontoindehaver. Data vil alene blive videregivet efter påkrav fra Myndighederne, domstolene eller en anden offentlig instans, der kan fremvise et gyldigt retsligt grundlag for at kræve videregivelsen. I tilfælde af at en Kontoindehaver har overtrådt Unibetreglerne, kan data videregives til offentlige Myndigheder med henblik på en nærmere efterforskning af eventuelle strafferetlige overtrædelser.

6.2 En Kontoindehaver får tildelt et personligt kontonummer. Kontoindehaveren vælger et password og et brugernavn til sin Unibetkonto. En indehaver af en midlertidig konto kan anvende det brugernavn og password som indehaveren af den midlertidige konto anvender til at logge ind på Hjemmesiden. En indehaver af en permanent konto skal logge ind ved brug af vedkommendes personlige NemID. Det er Kontoindehaverens eget ansvar at sikre, at det personligt kontonummer, brugernavn og/eller password ikke kommer til tredjemands kundskab. Hvis Kontoindehaveren har grund til at tro, at andre har fået kendskab til sådanne oplysninger, bør Kontoindehaveren omgående kontakte Unibets kundeservice. Hvis en Kontoindehaver videregiver, fortæller, deler eller mister sit brugernavn og/eller password, kan Unibet ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab, som Kontohaveren lider i denne forbindelse.

6.3 Al telekommunikation mellem Kontoindehaveren og Unibet optages af sikkerhedsmæssige, uddannelsesmæssige og/eller regnskabsmæssige grunde.

6.4 Al internetkommunikation opbevares af regnskabsmæssige grunde i 5 år.

6.5 Brug og misbrug af en bug eller en bot i Softwaren er ulovlig. Hvis en Kontoindehaver opdager en fejl ved Softwaren, skal vedkommende straks orientere Unibet derom på info@unibetsupport.dk. Unibet skal derefter tage alle nødvendige skridt i for at rette fejlen. Unibet forbeholder sig endvidere ret til at foretage blokering af Kontoindehaverens eventuelle Unibetkonto, indefrysning af midler og anlæggelse af en eventuel retssag.

7 MISBRUG AF BONUSSER

7.1 Unibet tolerer ikke misbrug af bonusser. Enhver form for misbrug af bonus vil medføre lukning af Unibetkontoen. Unibet forbeholder sig ret til at tilbageholde udbetalinger og/eller at konfiskere alle gevinster fra en Kontoindehaver.

7.2 Udtrykket “Bonus” eller “Bonusser” bruges i disse regler og vilkår om alle finansielle eller loyalitests incitamenter tilbudt af Unibet til en kontoindehaver, inkluderet men ikke limiteret til ugentligt payback på nettotab.

7.3 ”Bonusmisbrug” omfatter, men er ikke begrænset til:

a. overtrædelse af vilkårene og betingelserne for en bonus, gratis indsatser eller et andet reklametilbud; og

b. åbning af flere konti med henblik på at opnå flere bonusser.

7.4 ”Snyd med bonus” omfatter, men er ikke begrænset til:

a. anvendelse af mere end en Unibetkonto med henblik på at opnå multiple Bonusser;

b. anvendelse af en VPN forbindelse eller maskering af IP adresser med henblik på at opnå multiple Bonusser (via en enkelt eller flere Unibetkonto/-konti) eller gennem en koordineret indsats med en eller flere andre Kontoindehavere; og

c. spil under dække sammen med andre spillere for eksempel ved at koordinere spil eller væddemål med en eller flere andre spillere med henblik på at øge den eller de samlede gevinstchancer. 

7.5 Såfremt der er en rimeligt begrundet mistanke om, at Kontoindehaveren har gjort sig skyldig i bonusmisbrug og/eller udført Snyd med Bonusser eller gjort forsøg derpå, enten selv eller som en del af en gruppe, forbeholder Unibet sig retten til efter eget valg:

a. at annullere retten til den bonus, der er tildelt Kontoindehaveren, og eventuelle gevinster fra den bonus;

b. at inddrage, afvise eller tilbagekalde et bonustilbud fra Kontoindehaveren;

c. at blokere en adgang til særlige produkter;

d. at udelukke Kontoindehaveren fra alle fremtidige bonustilbud;

e. at konfiskere indestående midler på Kontoindehaverens Unibetkonto; og/eller

f. at bringe Kontoindehaverens konto til ophør med omgående virkning.

7.6 Såfremt der er en rimeligt begrundet mistanke om, at en række indsatser er foretaget af en Kontoindehaver eller en gruppe af Kontoindehavere, som, pga. en bonus, en gratis indsats eller et andet reklametilbud, giver en sikker fortjeneste til kunden, uanset udfaldet, forbeholder Unibet sig ret til at kræve tilbagebetaling af bonussen og efter eget valg at foretage indsatsen med de korrekte odds, ugyldiggøre de gratis indsatser og/eller ugyldiggøre eventuelle indsatser, der er finansieret med bonussen eller bonusgevinsterne.

8 REGLER FOR SPORTSVÆDDEMÅL OG BEGRÆNSNINGER

8.1 For at læse Regler for Sportsvæddemål og Begrænsninger, benyt venligst dette link.

8.2 Regler for Sportsvæddemål og Begrænsninger er en integreret del af aftalen mellem Unibet og Kontoindehaveren. Ved at indgå en kontrakt, accepterer Kontoindehaveren at have læst og forstået regler og vilkår, og vil overholde disse.

8.3 Kontoindehaver bliver bedt om at notere sig især om Reglerne for Sportsvæddemål og Begrænsninger (generelle og for enkelte sportsgrene).

8.4 Unibet forbeholder sig ret til at fastsætte en øvre grænse for størrelsen af indskud, der kan foretages for de forskellige spil. Foretager en Kontoindehaveren et indskud, der overstiger eventuelle øvre indskudsgrænser, forbeholder Unibet sig retten til efter eget valg:

a. at acceptere væddemålet;

b. at tilbyde et alternativt væddemål;

c. at afvise væddemålet helt eller delvist.

8.5 Det er strengt forbudt for en Kontoindehaver, der er blevet begrænset i sin adgang til at placere indskud på væddemål, at anvende en anden Kontoindehavers Unibetkonto til at foretage sådanne indskud for at omgå den pålagte begrænsning. Det er endvidere strengt forbudt for enhver Kontoindehaver at give tredjeparter lov til at anvende Kontoindehaverens Unibetkonto til det formål at foretage sådanne omgåelser af tredjepartens indskudsbegrænsninger. Såfremt en Kontoindehaver benytter en anden Kontoindehavers Unibetkonto, eller en Kontoindehaver lader sin Unibetkonto benytte til ovenfor omtalte formål, forbeholder Unibet sig retten til efter eget valg:

a. at annullere retten til den gevinst, der er tildelt en eller begge Kontoindehavere;

b. at blokere adgangen til at placere indskud for en eller begge Kontoindehavere;

c. at udelukke en eller begge Kontoindehavere fra alle fremtidige muligheder for at foretage indskud;

d. at konfiskere indestående midler på en eller begge Kontoindehaveres Unibetkonti; og/eller

e. at bringe en eller begge Kontoindehaveres konti til ophør med omgående virkning.

8.6 Såfremt der er en rimeligt begrundet mistanke om, at en Kontoindehaver enten selv eller som en del af en gruppe:

a. er oddssætter eller ansat i en lignende stilling;

b. forsøger at manipulere odds;

c. misbruger insider-viden, herunder men ikke begrænset til tilfælde, hvor Kontoindehaveren selv deltager som idrætsudøver, dommer, eller på anden måde kan øve indflydelse på udfaldet af idrætskampen forsøger at manipulere odds og/eller tilfælde hvor Kontoindehaveren i øvrigt er i besiddelse af intern viden, som sætter besidderen af den interne viden i en position, hvor besidderen i forbindelse med spil på de pågældende idrætskampe opnår en uberettiget fordel i forhold til personer, der ikke er i besiddelse af denne viden;

d. har udført eller medvirket til match-fixing, herunder men ikke begrænset til tilfælde hvor Kontoindehaveren har udført eller medvirket til handlinger, som medfører en uregelmæssig ændring eller påvirkning af forløbet eller resultatet af idrætskampe for at opnå en fordel eller gevinst for Kontoindehaveren selv eller andre kontoindehavere ved at fjerne hele eller dele af den usikkerhed, der normalt er forbundet med forløbet og udfaldet af de pågældende idrætskampe.

8.7 Væddemål, hvorom Unibet har en rimeligt begrundet mistanke som omtalt ovenfor under pkt. 8.6, vil blive afvist eller efterfølgende ophævet af Unibet, og allerede ved begrundet mistanke herom vil Unibet videregive Kontoindehaverens navn og oplysninger om spillet til det relevante sportsforbund, SØIK og/eller andre myndigheder.

8.8 Unibet er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst til Kontohaveren der er i besiddelse af en kvittering/et gevinstbevis, hvis der sker indsigelse over for Unibet herimod, eller hvis Unibet konstaterer andre uregelmæssigheder ved et væddemål/en kvittering – herunder ved mistanke om syndikatspil, match-fixing, misbrug af insiderviden, oddsmanipulation, Kontoindehavers spil, systematisk udnyttelse af fejlodds eller bet delays, forsøg på hvidvask, svig, bedrageri og andre ulovlige aktiviteter samt øvrig utilbørlig adfærd, som i henhold til nærværende spilleregler eller efter Unibets opfattelse strider mod hensigten med spillet og de tilknyttede funktionaliteter.

9 BET SHARE REGLER OG VILKÅR

9.1 Bet Share er et værktøj af Unibet, der tillader kontoindehaveren at personliggøre og dele deres væddemålskupon via social media. De gældene regler omkring brugen af Bet Share består af de generelle regler og vilkår hos Unibet og udover det, disse Bet Share regler og vilkår. 

9.2 Bet Share regler og vilkår er en integreret del af den Kontrakt mellem Unibet og kontoindehaveren. Ved at acceptere Unibets regler og vilkår, bekræfter kontoindehaveren at han/hun har læst og forstået Bet Share regler og vilkår, i særdeleshed at han/hun har læst og forstået de givne garantier og godtgørelser nævnt i sektion 1.2 og 3, og at disse vil overholdes.
 

10 CASINO, LIVE-CASINO OG SPIL

10.1 Spillene kan spilles gratis eller mod betaling.

10.2 Kontoindehaveren forstår, at Spillene alene har underholdningsværdi. Kontoindehaveren forstår og anerkender, at intet køb er nødvendigt eller påkrævet for at spille Spil.

10.3 Ved at starte eller genstarte Klientapplikationen, og ved at spille et Spil igen, forstår og anerkender Kontoindehaveren, at det i forhold til Softwaren eller Klientapplikationen er umuligt at sikre fejlfrihed eller fuldstændighed.

10.4 Såfremt en Kontoindehaver måtte blive bekendt med, at Softwaren eller Klientapplikationen indeholder fejl eller en ufuldstændighed, skal Kontoindehaveren:

a. afholde sig fra på nogen måde at drage fordel deraf;

b. opretholde fortrolighed vedrørende sådanne fejl eller ufuldstændigheder, og under ingen omstændigheder orientere tredjemand derom; og

c. derudover, øjeblikkeligt efter at være blevet bekendt med en sådan fejl eller ufuldstændighed orientere Unibet derom.

10.5 I tilfælde af at Kontoindehaveren ikke lever op til en af forpligtelserne anført under pkt. 9.4, skal Unibet være berettiget til fuld godtgørelse af alle tab og omkostninger, der er blevet påført Unibet herunder omkostninger til at rette op på Softwaren eller Klientapplikationen, såfremt sådanne tab og omkostninger direkte kan henføres til den pågældende fejl eller ufuldstændighed, som Kontoindehaveren har undladt af at informere Unibet om.

10.6 En Kontoindehavers deltagelse i Spillene, er vedkommendes eget frie valg og for vedkommendes egen risiko.

10.7 Det materiale, der er en del af Spillene (uanset hvorvidt det indhentes elektronisk eller på anden måde), bliver automatisk ugyldigt, hvis det på nogen måde forfalskes, beskadiges, eftergøres, ændres eller manipuleres med, reproduceres på mekanisk eller elektronisk vis, ikke lovligt indhentes fra godkendte, behørige kilder.

10.8 Unibet er ikke ansvarlig for mistede, forsinkede, ulæselige, ufuldstændige, beskadigede, forvanskede, fejladresserede eller underfrankerede breve, anmodninger, krav om udbetaling af gevinster eller tilmeldinger.

10.9 Ansvaret for, at det materiale, der er en del af Spillet, indeholder fejl, er begrænset til erstatning. Eventuelle skatter, der skal betales i forbindelse med en gevinst, er Kontoindehaverens eget ansvar (dog ikke vedrørende spil uden indsats).

10.10 For at læse regler for Casino og Spi, benyt venligst dette link og for Live Casino-regler klik here.

11 BINGO OG MINISPIL

11.1 Bingo hos Unibet er en online bingoservice, der benytter sig af bingosoftware via licens fra Relax Gaming Limited.

11.2 Unibet er autoriseret af Relax Gaming Ltd. til at repræsentere, promovere og markedsføre den af Relax Gaming Ltd. udviklede bingoservice i Danmark.

11.3 Unibet er autoriseret af Relax Gaming Ltd. til at modtage, opbevare, og udbetale midler i relation til en bruger af bingosoftwaren med det formål at gennemføre en transaktion eller afslutte en handel med Unibet.

11.4 Unibet accepterer og anerkender ansvaret for transaktioner foretaget til, fra og/eller med Unibet Bingo, eksklusivt for midler modtaget, opbevaret og/eller betalt til og/eller fra en Unibetkonto i forbindelse med engagement hos Unibet Bingo.

11.5 Bingospil kan kun benyttes imod betaling.

11.6 I tilfælde af forskel mellem resultatet vist på Kontoholders Klientapplikation og bingo-softwaren, vil resultatet på bingosoftwaren være det officielle og gældende resultat af Bingospillet.

11.7 Kontoindehaver garanterer, at han/hun ikke er bosiddende i Afghanistan, Australien, Etiopien, Frankrig eller områder under fransk overhøjhed, Hongkong, Iran, Irak, Italien, Jordan, Kuwait, Nordkorea, Pakistan, Spanien, Sweden, Syrien, Tyrkiet, Amerikas Forenede Stater eller områder under amerikansk overhøjhed, eller Yemen. Personer bosiddende i de nævnte lande har forbud mod at deltage i Bingospil.

11.8 For alle bingoregler, klik her.

Beskrivelse af Bingospillet

11.9 Unibet forbeholder sig retten til at ændre eller annullere det følgende setup af Bingospil, herunder (men ikke begrænset til) frekvens og beløb:

11.9.1 For at kunne deltage i et bingospil, skal der som minimum købes én plade. Det maksimale antal plader, der kan købes i et spil, varierer fra 6 til 120.

11.9.2 En ny nummerkugle fremkommer cirka hvert 3. sekund.

11.9.3 Et nyt Bingospil spilles hvert andet minut, idet flere bingorum har flere Bingospil

11.9.4 Bingo spilles i “automatisk spiltilstand” som standard, hvor Kontoindehaver altid vil blive orienteret omkring en vindende bingoplade. Selv i det tilfælde af, at Kontoindehaver vælger at deaktivere ”automatisk spiltilstand”, vil gevinster blive overført til Kontoindehavers Unibetkonto.

11.9.5 Kontoindehaver kan via “pakkekøb” købe et antal plader til Bingo, som kan benyttes til fremtidige spil.

11.9.6 Køb af Bingoplader er endeligt. Køb af bingoplader refunderes således ikke, selv om de ikke måtte blive benyttet af kontoindehaveren eller kontoindehaveren fortryder sit køb.

11.9.7 I tilfælde af, at der er mere end én vindende plade, vil præmien/gevinsten blive delt ligeligt mellem vinderne.

Bingokuponregler

11.10 En Bingokupon kan aldrig trækkes tilbage, men det kan gevinsterne, hvis de er opnået ved snyd eller på anden uretmæssig vis.

11.11 Kontoindehaver kan benytte Bingokuponen til at købe bingoplader eller spille Minispil.

11.12 Bingokuponer har en udløbsdato, og kan ikke benyttes efter udløbsdatoen.

12 POKER

12.1 Pokerreglerne er en integreret del af aftalen mellem Unibet og Kontoindehaver. Ved at indgå en Kontrakt, accepterer Kontoindehaver at have læst og forstået regler og vilkår, og vil overholde disse.

12.2 Kontoindehaver bliver bedt om at notere især husreglerne, og at det herunder er strengt forbudt at:

a. deltage med brug af mere end et Pokerspiller-ID, kaldenavn og/eller tilsvarende hos en Agenten eller anden agent;

b. kommunikere med andre Pokerspillere angående specifikke oplysninger i forbindelse med et spil der spilles; og/eller

c. agere og/eller spille til fordel for en anden Pokerspiller, som for eksempel, men ikke kun begrænset til, med overlæg at tabe sin Indsats;

d. bruge så kaldt bot-software.

12.3 For at læse pokerreglerne, benyt venligst dette link.

13 UNIBET RACING

13.1 Unibet Racing er et online produkt til hestevæddeløb og hundevæddeløb, der udbydes af Kindred South Development Pty ("KSD"). Unibet Racing udbydes af KSD under en licens godkendt af myndighederne i Storbritannien.

13.2 Unibet forbeholder sig ret til at foretage ændringer i størrelsen af accepterede indskud og udbetalinger og tilbud, samt at tilføje eller fjerne kampagner på et individuelt kundeniveau. Ingen ændringer vil fratage Unibet dets forpligtelser til at honorere allerede indgåede væddemål før eventuelle ændringer fandt sted.

13.3 Et væddemål kan, og vil, erklæres ugyldigt I tilfælde af krav om overholdelse af gældende lov eller Force Majeure.

13.4 For at læse de fuldstændige regler for Unibet Racing, klik her.

14 REGLER FOR CHATFUNKTIONEN

14.1 Visse spil leveres med en gratis chatfunktion til Kontoindehaveren med henblik på at udveksle meninger om spillet med dealeren eller med andre spillere i ’collective table’-samtaler. Der opsættes regler for at sikre, at der opretholdes en behagelig atmosfære på netværket, at der ikke formidles en svigagtig aktivitet, og at spillerne føler, at de er en del af fællesskabet. Kontoindehaveren må ikke anvende chatfunktionen til aftalt spil. Separat chat mellem spillerne er forbudt.

14.2 Kontoindehaveren skal godtgøre og holde Unibet skadesløs, hvad angår skade, der opstår som følge af Kontoindehaverens ulovlige, uretmæssige eller utilbørlige adfærd, eller der opstår som følge af Kontoindehaverens overtrædelse af reglerne for chat som beskrevet i 12.7 – 12.10.

14.3 Unibet kan af Kontoindehavere, der anvender chatfunktionen, under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for skader, der opstår som følge af en Kontoindehaveres ulovlige, uretmæssige eller utilbørlige adfærd.

14.4 Chatfunktionen modereres eller overvåges af Unibet, enten automatisk eller ved brug af menneskelige ressourcer. Alle samtaler optages og gemmes i 6 år. I tilfælde af krænkelse af reglerne for chatfunktionen, vil moderatoren advare Kontoindehaveren. Hvis Kontoindehaveren ikke ændrer sin adfærd, kan vedkommende udelukkes fra chatrummet. En Kontoindehaver kan også udelukkes umiddelbart og permanent uden forudgående varsel i gentagelsestilfælde. Chats, der af Unibet vurderes som suspekte eller fordækte og vedrørende strafbare forhold, vil blive indberettet til de relevante Myndigheder.

14.5 Kontoindehaveren påtager sig ved brug af chatfunktionen:

a.at vælge og anvende et anstændigt brugernavn, idet Unibet forbeholder sig ret til at ændre brugernavnet, hvis det valgte brugernavn ud fra en almindelig opfattelse ikke opfylder betingelserne for anstændighed;

b. ikke at påtage sig en falsk identitet;

c. ikke at krænke eller forsøge at krænke de andre spilleres privatliv eller øvrige rettigheder;

d. ikke at chikanere eller forårsage uro eller utryghed blandt de andre spillere;

e. ikke at formidle uanstændigt eller stødende indhold;

f. ikke at forstyrre det normale flow i dialogen;

g. ikke at anvende usømmeligt eller sjofelt sprog eller fremsætte vulgære eller truende erklæringer;

i. ikke at skændes eller mundhugges med de andre spillere; og

j. at respektere, være høflig og venlig over for alle nyankomne og chatmoderatorer.

14.6 En Kontoindehavers meningsudvekslinger på chatfunktionen med de andre spillere må ikke indeholde eller viderebringe:

a. pornografisk eller seksuelt eksplicit indhold;

b. tilskyndelse til nogen form for had, særligt på grundlag af race, etnisk tilhørsforhold, køn, religion og seksualitet;

c. nedsættende ord vedrørende sygdom eller handicap;

d. promovering af, opfordring til eller fremme af asocial adfærd;

e. diskriminering eller opfordring til diskriminering over for en social gruppe eller udnyttelse af sårbare elementer i samfundet;

f. promovering af, opfordring til eller fremme af vold, terrorisme eller andre aktiviteter, der udgør en risiko for den nationale sikkerhed;

g. promovering af, opfordring til eller fremme af ulovlige aktiviteter;

h. vildledning og ærekrænkelse;

i. promovering af tobak, alkohol og stoffer;

j. promovering af tobaks- eller rustningsindustrien;

k. indhold, der er potentielt skadeligt for Unibet;

l. at foretage udveksling med de øvrige spillere på det sprog, der tales ved bordet (ved borde på delte netværk er sproget engelsk).

14.7 Det er på chatfunktionen forbudt:

a. at annoncere eller fremme tredjemands hjemmesider eller aktiviteter, endda forummer;

b. at afgive eller udbede sig personlige oplysninger;

c. at spamme chatfunktionen, og

d. at forsøge at påvirke de andre spilleres handlinger og derved spillets udfald ved truende adfærd, misbrug eller afsløring af ”sin hånd” under et spil.

14.8 De under pkt. 10.4 – 10.7 anførte regler gælder for chatfunktionerne til alle spil, der leveres af Unibet til Kontoindehaveren. Disse regler suppleres af vilkår og betingelser, der er knyttet til det enkelte Spil.

15 FORHOLDSREGLER VED TEKNISKE FEJL OG FORSTYRRELSER

15.1 Unibet skal tage alle rimelige skridt til at sikre, at Unibets godkendte computersystem giver en spiller, hvis deltagelse i et spil, efter at vedkommende har foretaget en indsats, bliver afbrudt pga. en fejl i telekommunikationssystemet eller en fejl i spillerens computersystem, der forhindrer spilleren i at fortsætte spillet, mulighed for, efter genoprettelse af systemet, at genoptage sin deltagelse i det spil, der blev afbrudt, fra tidspunktet umiddelbart før afbrydelsen. Hvis Unibets computer ikke gør det muligt for en sådan spiller at fortsætte efter genoprettelse af systemet, hvor et spil er blevet afbrudt pga. en fejl i telekommunikationssystemet eller det computersystem, som spilleren anvender ved spillet, skal Unibet:

a. sikre, at spillet afsluttes; og

b. refundere indsatsen til Kontoindehaveren ved at overføre beløbet til den pågældendes Unibetkonto.

15.2 Hvis et spil påbegyndes, men mislykkes pga. en fejl i Unibets computersystem, skal Unibet:

a. refundere det beløb, der er satset i spillet, til Kontoindehaveren ved at kreditere beløbet på dennes Unibetkonto, eller hvis den pågældende konto ikke længere eksisterer, ved at udbetale beløbet til Kontoindehaveren på en godkendt måde og, hvis Kontoindehaveren har en indtjent men ikke modtaget kredit på det tidspunkt, hvor spillet mislykkes, kreditere pengeværdien af kreditbeløbet på spillerens Unibetkonto,

b. afholde sig fra at afvikle et yderligere spil, hvis der er sandsynlighed for, at spillet bliver berørt af samme fejl.

15.3 Hvis en Kontoindehaver oplever fejl, bør vedkommende kontakte kundeservice på info@unibetsupport.dk

16 ANSVARSBEGRÆNSNING

16.1 Unibet yder ikke rådgivning til Kontoindehavere vedrørende skattemæssige og/eller juridiske forhold og fraskriver sig ethvert ansvar for skattemæssige konsekvenser ved en Kontoindehavers gevinster, præmier eller tab.

16.2 Unibet anerkender ikke og accepterer ikke noget ansvar af nogen art for skade lidt af en Kontoindehaver og/eller en tredjemand, der er direkte og/eller indirekte forårsaget af:

a. tab af penge som en direkte følge af deltagelse i spil på Hjemmesiden;

b. fejl, trykfejl, fejlfortolkning, fejlhøring, fejllæsning, fejloversættelse, stavefejl, fejl ved læsningen, transaktionsfejl, registreringsfejl, åbenlyse fejl, Force Majeure-hændelser;

c. overtrædelse af Unibetreglerne; og

d. finansielle risici eller tab, herunder, men ikke begrænset til, ændringer i valutakurser.

16.3 Sms-notifikationstjenesten er alene en service til Kontoindehaveren. Unibet anerkender eller accepterer ikke noget ansvar i tilfælde af fejl i sms-beskedens indhold, eller hvis du ikke modtager sms’en.

16.4 I tilfælde af, at Unibet på nogen måde holdes ansvarlig af en domstol og/eller en tilsvarende myndighed, der har juridisk kompetence og/eller værneting over Unibet, skal Unibets ansvar være begrænset til det laveste beløb af enten indsatsen eller nettogevinsterne. Alternativt, i det omfang det er relevant og gældende, det mindste beløb af enten det beløb, der er registreret på Unibetkontoen, eller det beløb, der overføres til eller fra Unibetkontoen.

16.5 Deltagelse i spil forudsætter kendskab til og accept af internettets begrænsninger, særligt med hensyn til:

a. den tekniske kapacitet, svartiden ved henvendelse, aktivering eller overdragelse af oplysninger, risici for afbrydelser og generelt de iboende risici ved enhver forbindelses- eller transmissionsfejl;

b. manglende beskyttelse af data, inficering af vira, der cirkulerer på nettet.

16.6 Unibet fraskriver sig med henvisning til pkt. 14.1 ansvar for:

a. manglende transmission og/eller modtagelse af data og/eller oplysninger på nettet;

b. funktionssvigt i netværket, der forhindrer en god afvikling af et spil;

c. fejl i modtage- eller kommunikationskredsløb;

d. tab af data;

e. skade forårsaget af en virus, trojanske heste, orme, logiske bomber, computerfejl eller teknisk fejl;

f. beskadigelse af spillerens materiale;

g. fejl, der forhindrer eller begrænser muligheden for at deltage i et spil, eller en fejl, der har beskadiget spilsystemet.

Ved ovenstående ansvarsfraskrivelser i (a) – (g) er det forudsat, at de omtalte fejl, mangler, svigt, forsinkelser mv. ikke skyldes handlinger foretaget eller forårsaget af Unibet.

16.7 Brugeren af Hjemmesiden bør tage alle behørige skridt til at beskytte de data og/eller den software, der gemmes på brugerens computer eller mobile enhed, mod alle anslag, herunder (men ikke begrænset til) computervira. Forbindelsen fra brugerens computer eller mobile enhed til Hjemmesiden og brugerens deltagelse i et spil er brugerens eget ansvar.

16.8 Unibet er ikke tilknyttet eller forbundet med sportsteams, eventarrangører eller spillere, der vises på Hjemmesiden, og håndhæver ikke immaterielle rettigheder vedrørende deres respektive navne og billeder. Disse anvendes udelukkende som en feature ved Spillet.

17 ANSVARLIGT SPIL

17.1 En Kontoindehaver kan i Unibets kontoindstillinger:

a. sætte en grænse for det beløb, som Kontoindehaveren kan indsætte i løbet af en dag, uge eller måned;

b. udelukke sig selv fra at spille i en cooling-off periode (24 timer), en midlertidig periode (mindst 30 dage) eller permanent; og/eller

c. følge linket til Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS), der administreres af Spillemyndigheden https://rofusweb.spillemyndigheden.dk/.

17.2 En Kontoindehaver, der har opsat en grænse som ovenfor anført under 10.1 (a), kan ændre grænsen under Unibets kontoindstillinger. En forøgelse af grænsen træder i kraft 24 timer efter, at Unibet har registreret ændringen. En nedsættelse af en grænse træder i kraft umiddelbart efter, at Unibet har registreret ændringen. Unibet skal ikke acceptere en indsats fra en spiller, hvis denne er i strid med en grænse eller en udelukkelse fra Kontoindehaverens side, som anført ovenfor. Hvis Kontoindehaveren permanent har udelukket sig selv fra at spille, vil Unibet lukke spillerens spilkonto og afslutte kundeforholdet.

17.3 Hvis Unibet har en begrundet formodning om, at dit spil vil give dig finansielle eller personlige problemer, forbeholder vi os ret til at lukke din konto. Du bør være opmærksom på, at fjernspil, herunder gambling, kan være afhængighedsskabende. Hvis du mener, at du har brug for hjælp til at overvinde en sådan afhængighed, bedes du følge dette link https://www.stopspillet.dk/. Det er vigtigt for Unibet, at vores brugere af Hjemmesiden spiller med omtanke. Du kan også teste dine spillevaner på Stop Spillet https://www.stopspillet.dk/.

18 IMMATERIELLE RETTIGHEDER

18.1 Alle varemærker, servicemærker og handelsnavne samt billeder, grafik, tekst, koncepter eller metoder (under et kaldet “immaterielle aktiver”), der findes på Hjemmesiden, i Klientapplikationen og materiale indeholdt deri tilhører alene Unibet og/eller Unibets leverandører og partnere. Kontoindehaveren er ikke berettiget til at udnytte eller på anden måde benytte de immaterielle aktiver eller nogen del deraf, uanset til hvilket formål, ud over hvad, der er tilladt i henhold til lovgivningen.

18.2 Spilleren eller Kontoindehaveren forstår, at Spillene er varemærker, servicemærker og handelsnavne tilhørende Unibet eller tredjemand, og at der ved brug af Hjemmesiden, Klientapplikationen og det materiale, der er indeholdt deri ikke erhverves nogen ret til sådanne immaterielle rettigheder.

18.3 Kontoindehaveren accepterer og anerkender, at Spillene er virtuelle spil, der drives fra Unibets server. Enhver lighed mellem navne, omstændigheder eller vilkår, der anvendes, vises, beskrives eller foreslås i Spillene, og virkeligheden, er tilfældig og utilsigtet.

Denne udgave 3.3.1 af Unibets Regler & Vilkår er sidst opdateret 18/08/2023.