Regler og vilkår

Udskriv

Indholdsfortegnelse

1 Generel indledning, definitioner og betingelser

1.1 "Unibetreglerne" er disse vilkår og betingelser, der udgør og regulerer aftaleforholdet mellem Unibet og Kontoindehaveren og som parterne herved aftaler. 

1.2 "Unibet" er Unibet (Denmark) Ltd, en virksomhed, der er behørigt registreret den 19. september 2011 i henhold til lovgivningen på Malta, med registreringsnummer C 53878, og med hjemstedsadressen og forretningsadressen Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema TPO 0001, Malta; e-mail info@unibetsupport.dk og hjemmeside www.unibet.dk.

1.3 En "Kontoindehaver" er en fysisk person, der indgår i et aftaleforhold med Unibet. Juridiske enheder kan ikke være kontoindehavere.

1.4 En "Unibetkonto" er en midlertidig eller permanent konto, der anvendes af en Kontoindehaver til transaktioner i god tro, med det eneste mål at etablere et normalt forretningsforhold til Unibet og til at foretage transaktioner vedrørende væddemål og andre spiltransaktioner.

1.5 "Kontrakten" er aftaleforholdet mellem Unibet og en Kontoindehaver, og denne skal være udarbejdet i henhold til og reguleret af Unibetreglerne, dvs. disse vilkår og betingelser.

1.6 "Licens" er Spillemyndighedens tilladelser til Unibet at udbyde væddemål og onlinekasino. Licensen hidrører fra tilladelser, der er dateret den 10. december 2012 og som gælder fra den 1. januar 2012. Unibet har således opnået licens fra og er underlagt overvågning af Spillemyndigheden, der er en dansk myndighed under Skatteministeriet. For yderligere oplysninger vedrørende Spillemyndigheden, se http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=100239&vid=0.

1.7 "Myndighederne" er myndighederne i Danmark.

1.8 "Gældende lov" er lovgivningen i Danmark.

1.9 "Kontraktsstedet", er Danmark.

1.10 "Spilafgiften" henviser til den særlige skat, der skal betales for væddemål i Danmark.

1.11 "Hjemmesiden" er internetgateway'en, der er adgang til via internetadressen www.unibet.dk og hvor alle gældende og relevante oplysninger vedrørende Unibets drift offentliggøres.

1.12 Et "Kort" henviser til alle former for kort, der fungerer som "betaling", "gebyr", "debet", "kredit", "virtuelt" og/eller lignende.

1.13 En "PSP" (udbyder af betalingstjenster) er en mellemmand, der fungerer som betalingsagent, og som leverer sådanne tjenesteydelser på lovlig vis i Danmark i henhold til den danske lov om betalingstjenester.

1.14 En "Pengeinstitut" er en bank og/eller en anden institution, der leverer sådanne tjenesteydelser på lovlig vis i Danmark.

1.15 "Force Majeure" henviser til en hændelse eller en tilstand, der er uden for en persons rimelige kontrol, og som fører til en forsinkelse eller misligholdelse, hvad angår opfyldelsen af den berørte parts kontraktmæssige forpligtelse, og som, for så vidt angår Unibetreglerne, skal omfatte udefrakommende omstændigheder, som mennesker ikke kan afværge, en regerings begrænsninger (herunder afvisning  eller annullering af en påkrævet licens i tilfælde af, at en sådan afvisning eller annullering ikke skyldes den berørte part), krige, oprør og/eller anden årsag, der er uden for den berørte parts rimelige kontrol.

1.16 Alle varemærker, servicemærker og handelsnavne samt billeder, grafik, tekst, koncepter eller metoder (under et kaldet "immaterielle aktiver"), der findes på hjemmesiden, i klientapplikationen og materiale indeholdt deri tilhører alene Unibet og/eller Unibets leverandører og partnere. Kontoindehaveren er ikke berettiget til at udnytte eller på anden måde bruge nogen immaterielle aktiver, uanset til hvilket formål, ud over det, der er tilladt i henhold til lovgivningen.

2 Kontoregler

2.1 En fysisk person kan ikke deltage i et spil, medmindre denne fysiske person er registreret som spiller og er indehaver af en Unibetkonto. For at en fysisk person kan registreres som spiller, skal den fysiske person indlevere en ansøgning om registrering, der som minimum skal indeholde følgende oplysninger:

 1. bekræftelse af, at spilleren er over 18 år
 2. spillerens identitet (herunder navn og CPR-nummer)
 3. spillerens bopæl
 4. spillerens tilsigtede spilleomfang
 5. spillerens gyldige e-mail-adresse.

Spilleren skal fremvise dokumentation for sin identitet som en del af registreringen i overensstemmelse med enhver anmodning, som Unibet til enhver tid måtte foretage. Ved accept af Unibetreglerne accepterer Kontoindehaveren, at Unibet er berettiget til at indhente oplysninger til verificering af Kontoindehaverens identitet.

De oplysninger, der afgives som en del af registreringen vedrørende tilsigtet spilleomfang, indsamles alene til informationsformål og er ikke en indbetalingsgrænse eller et udgiftsbudget. Kontoindehaveren forstår, at Unibet ikke påtager sig ansvar for en Kontoindehavers tab, hvis det tilsigtede spilleomfang overstiges. Hvis en Kontoindehaver ønsker at begrænse omfanget af sit spil, kan der opsættes en grænse for indbetalinger under ”Min konto” (se afsnit 16 nedenfor vedrørende ansvarligt spil).

2.2 Indtil de oplysninger, der henvises til i pkt. 2.1, er tilvejebragt af spilleren og valideret af Unibet, kan Kontoindehaveren alene få en midlertidig konto. Det betyder, at konti hvor Kontoindehaver ikke sendt in de nødvendige oplysninger vil være midlertidige efter 1. februar 2012. Følgende gælder for en midlertidig konto:

 1. Der kan ikke foretages udbetaling fra en midlertidig spilkonto til en spiller.
 2. En spiller kan ikke indbetale mere end DKK 10.000 på en midlertidig spilkonto.
 3. Medmindre indehaveren af en midlertidig konto tilvejebringer den nødvendige og påkrævede dokumentation for sin identitet inden senest 30 dage, eller hvis indehaveren af en midlertidig konto har afgivet falske oplysninger i forbindelse med registreringen, vil Unibet lukke den midlertidige konto.

2.3 En person, der anmoder om en konto hos Unibet, anerkender og accepterer:

 • alle definitioner og betingelser, således som disse er anført i Unibetreglerne
 • Unibetreglerne, således som de p.t. er offentliggjort på hjemmesiden, samt eventuelle fremtidige ændringer af Unibetreglerne
 • at det sted, hvor kontrakten er indgået, er Malta
 • at der er en passende differentiering mellem jurisdiktioner, og at kontrakten er reguleret af:
 1. Unibetreglerne, på dansk
 2. eventuelle reguleringsmæssige bestemmelser eller øvrige beslutninger, der til enhver tid træffes af Myndighederne
 3. Gældende lov.

2.4 Unibet forbeholder sig ret til, efter eget valg og til enhver tid at:

 • nægte at åbne en konto hos Unibet og/eller at blokere eller lukke en eksisterende Unibetkonto uden angivelse af årsag 
 • nægte at acceptere indbetalinger og utbetalinger uden angivelse af årsag overhovedet
 • suspendere og/eller aflyse en Kontoindehavers deltagelse i salgsfremmende aktiviteter, konkurrencer eller øvrige tjenester, når som helst Unibet vurderer, at der er en berettiget bekymring for, at en Unibetkonto anvendes, er blevet anvendt eller kan blive anvendt til ulovlige, svigagtige eller ureelle forhold
 • anmode om dokumenter, der bekræfter Kontoindehaverens identitet, berettigelse til at anvende et særligt Kort og/eller øvrige forhold, førend indbetalinger og/eller hævninger gennemføres
 • overdrage og/eller give licens, uden forudgående varsel, til data, der vedrører en Kontoindehaver, til en anden juridisk enhed, i et hvilket som helst land, der i sidste ende ledes og kontrolleres af Kindred Group Plc., med forbehold for, at Unibet garanterer, at de pågældende data til enhver tid overdrages og forvaltes i overensstemmelse med gældende love, databeskyttelseslovgivningen og/eller lignende
 • opbevare og forvalte midler, der tilhører Kontoindehavere, i overensstemmelse med generelt accepterede retningslinjer for likviditetsstyring, hvad angår sådanne midler, hvilket kan omfatte et Pengeinstitut og/eller en PSP, der er betroet at opbevare midler i Kontoindehaveres navn og/eller for Kontoindehavere
 • inddrage og/eller konfiskere midler, der er til rådighed på en suspenderet Unibetkonto, og/eller nægte at honorere et krav, i tilfælde af at Unibetreglerne direkte eller indirekte er blevet overtrådt og/eller uberettigede eller kriminelle handlinger har fundet sted, eller at der er mistanke om, at sådanne handlinger har fundet sted i forbindelse med en spilbegivenhed og/eller drift af en Unibetkonto.

2.5 En person, der ansøger om registrering, erklærer og garanterer, at vedkommende handler på egne vegne, og at alle oplysninger, som vedkommende anfører på dennes ansøgningsformular, er sande og korrekte. Unibet vil ikke registrere personen hvis Unibet bliver bekendt med at personen ikke har handlet på egne vegne eller har afgivet urigtige oplysninger, da vedkommende registrerede sig som spiller. I tilfælde af at personen allerede er registreret, vil Unibet slette personens registrering som spiller.

2.6 En person, der ansøger om at blive Kontoindehaver, erklærer og garanterer yderligere, at vedkommende ikke er under 18 år. Mindreårige kan ikke registrere sig som spillere og kan ikke være indehavere af en Unibetkonto. En Unibetkonto kan suspenderes, indtil der fremlægges tilfredsstillende dokumentation for personens alder.

2.7 En Kontoindehaver erklærer og garanterer til enhver tid ikke at:

 • være en professionel spiller inden for en hvilken som helst sportsgren, konkurrence eller liga, hvor Unibet udbyder spil
 • være begrænset af umyndighed
 • handle på vegne af en anden part
 • være klassificeret som en afhængig spiller eller en problemspiller og/eller at være omfattet (uanset hvorvidt dette er frivilligt eller ej) af et register eller en database med ekskluderede spillere
 • indbetale penge, der stammer fra kriminelle og/eller øvrige uberettigede handlinger
 • udføre kriminelle handlinger, hvormed en Unibetkonto bliver direkte eller indirekte involveret.

2.8 Unibet erklærer og garanterer til enhver tid:

 • at forvalte midler tilhørende Kontoindehavere på en sikker og behørig måde, adskilt fra Unibets egne midler og på en modregningsfri konto
 • at tage imod omkostningerne til og betale Spilafgiften, afhængigt af forholdene
 • at forvalte data vedrørende en Kontoindehaver i overensstemmelse med gældende love, databeskyttelseslovgivningen og/eller tilsvarende og/eller
 • ikke at stille betingelser over for Kontoindehaverne for at påbegynde en overførsel af midler mellem Kontoindehaveres konti.

2.9 En Unibetkonto åbnes, opretholdes i og afregnes i DKK. Alle anførte beløb vedrørende indsatser og gevinster skal være i DKK. Hvad angår spil, der gennemføres i en anden valuta (internationale puljer), beregner og afregner Unibet alle sager, der involverer valutakurser, i overensstemmelse med anerkendte finansielle institutioner (Den Europæiske Centralbank) til den kurs, der var gældende på den foregående dag. Der kan være mindre forskelle mellem de aftalte beløb og de registrerede beløb pga. forskelle i valutakurser.

2.10 Der tilskrives ikke renter til en Unibetkonto. Kontoindehaveren skal ikke betragte Unibet som en pengeinstitut.

2.11 En Kontoindehaver kan kun have én Unibetkonto ad gangen. Alle typer af aftalt spil er strengt forbudt. En Kontoindehaver må under ingen omstændigheder spille mod sig selv, uanset hvorvidt dette alene sker via Unibet eller via en anden online spiloperatør. I tilfælde af, at denne regel overtrædes, forbeholder Unibet sig ret til at blokere og/eller slette den overflødige konto hos Unibet (eller evt. flere), der indehaves af den Kontoindehaver, der misligholder denne bestemmelse. Unibet forbeholder sig også ret til at flytte alle midlerne fra de forskellige overflødige konti hos Unibet til en enkelt Unibetkonto og at slette den/de resterende overflødige konto/konti. En bonus, der er indbetalt til en eller flere overflødige Unibetkonti, vil ikke blive flyttet.

Klager og uoverensstemmelser 

2.12 I tilfælde af en uoverensstemmelse anbefales det, at Kontoindehaveren indgiver en skriftlig klage (et brev eller en e-mail) til Unibets kundeservice (info@unibetsupport.dk). Unibet behandler klager hurtigst muligt, og parterne skal gøre deres bedste for at opnå en mindelig løsning inden rimelig tid. Hvis klagen ikke afgøres inden for 14 dage, vil Unibet orientere Kontoindehaveren om, hvornår der kan forventes en afgørelse i sagen.

2.13 Klagen skal indeholde:

 • tydelig information at det er tale om en formel klage (for exempel i emnelinjen)
 • tydelig og utvetydige oplysninger om klagerens identitet
 • alle de relevante oplysninger, der har givet anledning til klagen, dvs. årsagerne til anbringendet

Klagen kan afvises, hvis disse betingelser ikke opfyldes.

2.14 En tvist vedrørende en transaktion i forbindelse med en Unibetkonto, som ikke kan løses i henhold til Unibetreglerne, og i hvilken forbindelse der ikke kan opnås en rimelig løsning med kontoindehaveren, skal afgøres i overensstemmelse med Gældende lov.

2.15 Hvis der skulle opstå en uoverensstemmelse mellem Unibet og Kontoindehaveren, vil Unibet stille en detaljeret transaktionsoversigt til rådighed for Kontoindehaveren. Sådanne oplysninger kan også stilles til rådighed for en berettiget tredjemand (f.eks. en dommer eller en domstol) uden forudgående samtykke fra Kontoindehaveren, hvis og når dette måtte være påkrævet.

2.16 Unibet vil opbevare dokumenter vedrørende klager i mindst 2 år. Sådanne dokumenter vil ved anmodning derom blive fremsendt til Myndighederne.

Inaktive konti

2.17 En inaktiv konto er en spilkonto, hvor der ikke er registreret nogen form for log-in og/eller log-out i en periode, der overstiger 12 på hinanden følgende måneder. Unibet forbeholder sig ret til at opkræve et administrationsgebyr for den inaktive konto, hvilket beløb udgør DKK 70 pr. måned. Unibet forbeholder sig ret til at hæve gebyret. Administrationsgebyret vil blive opkrævet og fratrukket spillerens konto hos Unibet efter 12 måneders inaktivitet. Unibet forbeholder sig ret til at lukke kontoen, når kontoen går i 0 (nul). Alle registrerede kontoindehavere, der har haft en inaktiv konto i 12 måneder, bliver varslet 30 dage forud for, at eventuelle gebyrer opkræves på deres konto. En indehaver af en inaktiv konto kan således genaktivere sin konto ved at logge ind/logge ud eller hæve midlerne inden for de 30 dage uden betaling af gebyrer. Hvis en spiller genaktiverer sin konto inden for 3 måneder, vil spilleren få refunderet eventuelle beløb, der er opkrævet pga. inaktivitet på Unibetkontoen. Hvis der ikke registreres transaktioner på en spillers Unibetkonto i løbet af en periode på 30 sammenhængende måneder, forbeholder Unibet sig ret til at lukke Unibetkontoen. Unibet udbetaler saldoen fra spillerens Unibetkonto senest 5 hverdage efter lukningen af Unibetkontoen.

Selvudelukkelse

2.18 Spillere, der har gjort brug af muligheden for selvudelukkelse, vil ikke have adgang til deres Unibetkonto. Med henblik på at hæve midler anbefales det spillere, der har gjort brug af muligheden for selvudelukkelse, at kontakte kundeservice på info@unibetsupport.dk.

Konto Lukning

2.19 I tilfælde af, at denne Unibet-konto lukkes pga. spilafhængighed eller bedrageri, må en kunde ikke åbne en ny spilkonto hos Unibet. Unibet vil ikke være ansvarlig, såfremt kontoindehaveren har held til at åbne en ny konto, eller for nogen direkte eller indirekte erstatning for følgeskader. Unibet vil til enhver tid have mulighed for at lukke en konto, der er oprettet i strid med denne regel.

3 Regler vedrørende betaling

3.1 Ind- og udbetalinger fra en Unibetkonto skal til enhver tid ske via en Pengeinstitut eller en PSP. Detaljerede oplysninger findes under overskrifterne "Indbetaling" eller "Udbetaling", når man har logget ind på Hjemmesiden.

3.2 Unibet skal holde Kontoindehavernes midler adskilt fra Unibets egne midler på en klientkonto hos et Pengeinstitut, der er godkendt af Spillemyndigheden.

3.3 Unibet kan udpege en PSP til at handle, modtage indbetalinger, besidde og forvalte midler og/eller foretage hævninger på vegne af Unibet.

3.4 Unibet accepterer ikke likvide midler, der sendes eller leveres direkte til Unibet eller en PSP.

3.5 Unibet skal omgående kreditere en Unibetkonto, hvad angår alle de midler, som Unibet modtager fra eller på vegne af en Kontoindehaver, eller midler, som ejes af Unibet, til Kontoindehaveren.

3.6 Metode til betaling/hævning til/fra en Unibetkonto

3.6.1 En kontohaver har kun lov til at:

 • indsætte beløb på sin Unibetkonto med sit personlige Kort eller via sin personlige konto oprettet i et af Pengeinstitutterne eller deres licenstagere;
 • anmode om hævninger af midler stående på sin Unibetkonto til sin personlige konto oprettet i et af Pengeinstitutterne eller deres licenstagere.

3.6.2 En kontohaver er ansvarlig for at give Unibet korrekte oplysninger om sin personlige konto med henblik på hævninger fra sin Unibetkonto.

3.6.3 En kontohaver må ikke give tredjeparter lov til at bruge sin Unibetkonto til at indsætte eller hæve fra sin Unibetkonto.

3.6.4 Det er alene kontohaverens ansvar at sikre, at han/hun efterlever de ovennævnte bestemmelser.

3.7 Unibet må ikke acceptere en indsats fra en Kontoindehaver, medmindre der er oprettet en konto hos Unibet i Kontoindehaverens navn, og der er tilstrækkelige midler på kontoen til at dække indsatsens størrelse, eller at de nødvendige midler til at dække indsatsens størrelse leveres på en godkendt måde. Det er således ikke muligt for en Kontoindehaver at spille på kredit.

3.8 Unibet må ikke gøre brug af beløb, der er krediteret til en Kontoindehavers konto, bortset fra:

 • til at debitere Unibetkontoen, hvad angår en indsats foretaget af Kontoindehaveren, eller et beløb, som Kontoindehaveren indikerer, at vedkommende ønsker at satse i forbindelse med et spil, som vedkommende er i færd med eller skal til at spille
 • til at returnere beløb, der er krediteret Kontoindehaverens konto, på Kontoindehaverens anmodning, og
 • til at betale rimelige bankgebyrer for modtagne indbetalinger og hævede midler, eller således som Unibet i øvrigt måtte være bemyndiget til i henhold til gældende lov eller af Myndighederne.

3.9 Udbetaling fra en Unibetkonto sker via betalinger, der adresseres til Kontoindehaveren eller overføres til en bankkonto i Kontoindehaverens navn, således som Kontoindehaveren måtte give meddelelse om.

3.10 Unibet forbeholder sig ret til at opkræve et administrationsgebyr for udbetalinger og indbetalinger, således som anført på Hjemmesiden.

3.11 Hvis der ikke er registreret en transaktion på en Unibetkonto i løbet af 30 måneder, forbeholder Unibet sig ret til at lukke Unibetkontoen. Unibet udbetaler saldoen på spillerens Unibetkonto til spilleren senest 5 hverdage efter lukning af Unibetkontoen.

3.12 Unibet og/eller Myndighederne er berettigede til at overvåge og kontrollere alle transaktioner for at forhindre hvidvaskning og andre kriminelle handlinger. Alle mistænkelige transaktioner vil blive håndteret i overensstemmelse med bekendtgørelsen om onlinekasino og bekendtgørelsen om udbud af online væddemål og på behørig vis indberettet til Myndighederne.

4 Regler vedrørende sikkerhed

4.1 Unibet opretholder streng fortrolighed vedrørende alle relationer til en Kontoindehaver. Data vil alene blive offentliggjort, hvis dette påkræves af Myndighederne, en dommer eller en anden offentlig instans. I tilfælde af, at en Kontoindehaver har overtrådt Unibetreglerne, kan data offentliggøres til tredjemand med henblik på efterforskning.

4.2 En Kontoindehaver får tildelt et personligt kontonummer. Kontoindehaveren vælger et password og et brugernavn. En indehaver af en midlertidig Unibetkonto kan anvende sit password og brugernavn til at logge ind på Hjemmesiden. En indehaver af en permanent Unibetkonto skal logge ind ved brug af vedkommendes personlige NemID. Det er Kontoindehaverens eget ansvar ikke at dele nogen af de oplysninger, der er anført heri. Hvis Kontoindehaveren har grund til at tro, at andre har fået kendskab til disse oplysninger, bør Kontoindehaveren omgående kontakte Unibets kundeservice. Hvis en Kontoindehaver afgiver, fortæller, deler eller mister sit brugernavn og/eller password, skal Unibet ikke være ansvarlig for og vil ikke blive gjort ansvarlig for et krav, der vedrører denne Unibetkonto.

4.3 Al telekommunikation mellem Kontoindehaveren og Unibet optages af sikkerhedsmæssige, uddannelsesmæssige og/eller regnskabsmæssige grunde.

4.4 Al internetkommunikation opbevares af regnskabsmæssige grunde.

4.5 Indbetalinger fra Kort kan til enhver tid blive helt og/eller delvist nægtet pga. visse sikkerhedssystemer, der administreres i samarbejde med en PSP og/eller en Pengeinstitut. Sådanne sikkerhedsforanstaltninger kan ibland nægte også berettigede Kort. Unibets medarbejdere administrerer ikke de pågældende systemer, ligesom de ikke har kendskab til årsagerne til, at en indbetaling måtte blive nægtet.

4.6 Unibet kan anmode om dokumenter, der bekræfter identiteten og/eller bemyndigelsen til at anvende et særligt Kort og/eller øvrige forhold fra Kontoindehaveren, førend indbetalinger og/eller udbetaling kan gennemføres. Dette kan medføre mindre forsinkelser. Fra tid til anden modtages der tilbageførsler, og disse vil blive behandlet i overensstemmelse med Unibets procedurer.

4.7 Brug og misbrug af en bot i den spillesoftware, der leveres på Unibets platform, er ulovlig. Såfremt en spiller opdager en fejl ved spillesoftwaren, skal vedkommende orientere Unibet derom, så snart fejlen opdages, ved at kontakte Unibet på info@unibetsupport.dk. Unibet vil tage alle nødvendige skridt i tilfælde af en spillers brug og/eller misbrug af en fejl, såsom blokering af spillerens konto, indefrysning af midler og eventuelt retssag.

4.8 Der kan kun anvendes en bonus pr. husstand/IP-adresse. I tilfælde af misbrug af bonus, vil den pågældende bonus blive konfiskeret, og Unibetkontoen vil blive suspenderet.

5 Regler for sportsvæddemål og begrænsninger

For at læse Regler for Sportsvæddemål og Begrænsninger, benyt venligst dette link.

Regler for Sportsvæddemål og Begrænsninger er en integreret del af aftalen mellem Unibet og kontohaver. Ved at indgå en kontrakt, accepterer kontohaver at have læst og forstået regler og vilkår, og vil overholde disse.

Kontoindehaver bliver bedt om at notere sig især om reglerne for væddemåls- og betalingsgrænser (generelle og for enkelte sportsgrene).

6 Tattersall's Regel 4

Den såkaldte Tattersall’s Regel 4 er en måde for Unibet at beregne og reducere odds hvis en hest ikke stiller til start.

7 Bonusregler

7.1 Generelt

7.1.1 Unibet arrangerer regelmæssigt bonuskampagner for de forskellige spilprodukter, der udbydes. Vilkårene og betingelserne for bonussystemet skal defineres i de bonusvilkår og betingelser, der er skræddersyet til hver enkelt bonuskampagne. En bonus kan være underlagt et krav om, at beløbet skal spilles et vist antal gange ("turnaroundkrav"), før det kan trækkes ud. Hvis en bonus er underlagt et turnaroundkrav, kan gevinster, der vindes på et væddemål med bonusbeløbet som indsats, kun trækkes ud, når turnaroundkravet er opfyldt.

7.1.2 En kontoindehaver er berettiget til én bonus pr. kampagne.

7.1.3 En kontoindehaver er kun berettiget til én bonus pr. konto, dvs. højst en bonus pr. bruger, IP-adresse, computerenhed, familie, bopælsadresse, telefonnummer, kredit- eller debetkort og/eller konto til elektronisk betaling, e-mailadresse og miljøer, hvor computere deles (universitet, studenterforening, skole, offentligt bibliotek, arbejdsplads etc.).
7.1.4 Unibet forbeholder sig ret til at tilbyde en bonus til en særlig kundegruppe.  
7.1.5 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske udgave af bonusvilkårene og betingelserne og en eventuel oversættelse deraf, skal den engelske udgave have forrang.

7.2 Sportsbook

7.2.1 Hver enkel indsats skal placeres på en hændelse med tre eller flere potentielle udfald. Hvis bonusbeløbet placeres på mere end én indsats, skal hver enkelt indsats placeres på forskellige markeder (dvs. forskellige typer af indsatser på én kamp/et spil, eller én type indsats på forskellige kampe/spil).

7.3 Bonusmisbrug

7.3.1 "Bonusmisbrug" omfatter, men er ikke begrænset til:

 • a. overtrædelse af vilkårene og betingelserne for en bonus, gratis indsatser eller et andet reklametilbud
 • b. åbning af flere konti med henblik på at opnå flere bonusser

7.3.2 Såfremt der er en rimelig mistanke om, at kontoindehaveren har gjort sig skyldig i bonusmisbrug eller forsøg derpå, enten selv eller som en del af en gruppe, forbeholder Unibet sig retten til:

 • a. efter eget valg at annullere retten til den bonus, der er tildelt kontoindehaveren, og     eventuelle gevinster fra den bonus, og/eller
 • b. at inddrage, afvise eller tilbagekalde et bonustilbud fra kontoindehaveren, og/eller
 • c. at blokere en adgang til særlige produkter, og/eller
 • d. at udelukke kontoindehaveren fra alle fremtidige reklametilbud, og/eller
 • e. at bringe kontoindehaverens konto til ophør med omgående virkning.

7.3.3 Såfremt der er en rimelig mistanke om, at en række indsatser er foretaget af en kunde eller en gruppe af kunder, som, pga. en bonus, en gratis indsats eller et andet reklametilbud, giver en sikker fortjeneste til kunden, uanset udfaldet, forbeholder Unibet sig ret til at kræve tilbagebetaling af bonussen og efter eget valg at foretage indsatsen med de korrekte odds, ugyldiggøre de gratis indsatser og/eller ugyldiggøre eventuelle indsatser, der er finansieret med bonussen eller bonusgevinsterne.

8 Casino og Games

For at læse regler for Casino og Games, benyt venligst dette link.

 

Reglerne for Casino og Games er en integreret del af aftalen mellem Unibet og Kontoindehaver. Ved at indgå en Kontrakt, accepterer Kontoindehaver at have læst og forstået regler og vilkår, og vil overholde disse.

 

Kontoindehaver bliver bedt om at notere især reglerne for Fejl i Softwaren eller Klientapplicationen (det er strengt forbudt for Kontoindehaver at drage fordel deraf), reglerne for kasinobonus, reglerne om rettighederne til aremærker, servicemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder og reglerne om ansvarsbegænsning.

 

Videre informeres Kontoindehaver at den teoretiske gevinst til spilleren (RTP) i procent er et mål for værdien af gevinster, som uddeles af et spil, som er en procentdel af alle spil, der er foretaget. Denne bliver beregnet ud fra en matematiske formel af spillet, og repræsenterer det forventede afkast fra en stor mængde spil som spilles/ indsatser på spillene.

 

Hvis for eksempel den teoretiske RTP er 97%, betyder det, at 97% af de penge som bliver spillet for af alle spillerne skal gives som gevinster, og 3% beholdes af operatøren.

 

For spil der leveres til Unibet af leverandøren Prima Networks Limited (handles som Microgaming), kan teoretisk RTP findes her. Den teoretiske RTP for alle andre spil gives i forbindelse med spillene.

 

Den teoretiske RTP information er kun givet med det formål at informere.

9 Live-Casino

For at læse Live Casino-regler, benyt venligst dette link.

Live Casino-regler er en integreret del af aftalen mellem Unibet og Kontoindehaver. Ved at indgå en Kontrakt, accepterer Kontoindehaver at have læst og forstået regler og vilkår, og vil overholde disse.

Kontoindehaver bliver bedt om at notere især reglerne for bonus.

10 Bingo og Mini spil

10.1 Introduktion

10.2 Bingo hos Unibet er en online bingo service, der benytter sig af bingo software via licens fra Relax Gaming Limited. Relax Gaming Limited er reguleret og har fået tildelt licens af Malta Gaming Authority under licens nummeret MGA/CL4/1046/2014.

10.3 Unibet er autoriseret af Relax Gaming LTD til at repræsentere, promovere og markedsføre Bingo services.

10.4 Unibet er autoriseret af Relax Gaming LTD til at modtage, opbevare, og udbetale midler i relation til en bruger med det formål at gennemføre en transaktion eller afslutte en handel med Unibet.

10.5 Unibet accepterer og anerkender ansvaret for transaktioner foretaget til, fra og/eller med Unibet Bingo, ekslusivt for midler modtaget, opbevaret og/eller betalt til og/eller fra en Unibet konto i forbindelse med engagement hos Unibet Bingo.


10.6 I tilfælde af forskel mellem resultatet vist på konto-holders klient applikation og bingo-softwaren, da vil resultatet på bingo-softwaren være den officielle og gældende resultat af Bingo spillet.


10.7 Definitioner

10.8 Bingo spil er alle single eller multi ”mønster-spil” i Bingo klienten. ”Bingo” eller ”Bingo spil” betyder det internet-baseret Bingo spil tilbudt og styret af Unibet, inklusiv, men ikke begrænset til, funktioner relateret hertil så som chat funktion. ”Bingo” vil ikke inkludere mini/side spil, som udelukkende følger Unibet regler og spillets regler, som kan findes på hjemmesiden.

 

10.9 “Mini spil” er alle spil, som ikke er Bingo, men som kan spilles i bingo klienten, så som slots, blackjack, roulette m.fl.

 

10.10 Adgang

10.11 Bingo spil kan kun benyttes imod betaling fra konto-indehaver


10.12 Specifikke lande eksklusioner: Konto-indehaver garanterer, at han/hun ikke er bosiddende I Afghanistan, Australien, Etiopien, Frankrig og andre franske områder, Hong Kong, Iran, Irak, Italien, Jordan, Kuwait, Nord Korea, Pakistan, Spanien, Syrien, Tyrkiet, United States of America og andre U.S. områder, eller Yemen.


10.13 Beskrivelse af Bingo spillet

10.14 Unibet forbeholder sig retten til at ændre eller annullere det følgende setup af Bingo spil, herunder men ikke begrænset til frekvens og beløb:

 • a. Et nyt Bingo spil spilles hvert andet minut, da flere Bingo rum har flere Bingo spil;
 • b. En ny kugle fremkommer cirka hvert 3 sekund
 • c. Et minimum køb af en plade er krævet I et bingo spil. Det maksimale antal plader der kan købes i et spil varierer fra 6 til 120

10.15 Bingo er spillet i “automatisk spil tilstand” som standard, hvor konto-indehaver altid vil blive orienteret omkring en vindende bingo plade. Selv i det tilfælde af, at konto-indehaver vælger at deaktivere ”automatisk spil tilstand”, da vil gevinster blive overført til deres Unibet konto.

10.16 Konto-indehaver kan købe et antal plader til Bingo, som kan benyttes på fremtidige spil via “pakke-køb”.


10.17 Køb af Bingo plader er endeligt. .

10.18 I1 tilfælde af, at der er mere end en vindende plade, da vil præmien/gevinster blive delt ligeligt mellem vinderne.


10.19 Bingo Kupon regler

10.20 En Bingo Kupon er “fri-billet” som kan benyttes til at købe Bingo plader og/eller spille mini spil. Konto-indehaver kan optjene sådanne gennem kampagner, vilkårlig tildeling, eller via Bingo loyalitets programmer.


10.21 En Bingo Kupon kan aldrig trækkes tilbage, men det kan gevinsterne fra førnævnte.


10.22 Konto-indehaver kan benytte Bingo Kuponen til at købe bingo plader eller spille mini spil.


10.23 Bingo Kuponer har en udløbsdato, og kan ikke benyttes efter sådanne.

 

10.24 For alle bingoregler, klik her.

11 Poker

For at læse pokerreglerne, benyt venligst dette link.

Pokerreglerne er en integreret del af aftalen mellem Unibet og Kontoindehaver. Ved at indgå en Kontrakt, accepterer Kontoindehaver at have læst og forstået regler og vilkår, og vil overholde disse.

Kontoindehaver bliver bedt om at notere især husreglerne og at det herunder er strengt forbudt at:

 • Deltage med brug af mere end et Pokerspiller-ID, kaldenavn og/eller tilsvarende hos en Agenten eller anden agent;

 • Kommunikere med andre Pokerspillere angående specifikke oplysninger i forbindelse til et spil der spilles; og/eller

 • Agere og/eller spille til fordel for en anden Pokerspiller, som for eksempel, men ikke kun begrænset til: med overlæg at tabe Indsatser.

 • Bruge så kaldt bot-software

12 Diverse

12.1 Alle henvisninger i Unibetreglerne til ental skal omfatte flertal og vice versa, og alle henvisninger til bestemt form skal omfatte ubestemt form og vice versa.

12.2 Unibetreglerne, der er indeholdt heri, udgør den fuldstændige, endelige og eksklusive aftale mellem Kontoindehaveren og Unibet, og erstatter og forener alle tidligere aftaler, erklæringer og stiltiende aftaler mellem Kontoindehaveren og Unibet.

13 Ansvarsfraskrivelse

13.1 Unibetreglerne, således som de til enhver tid måtte være offentliggjort på dansk, skal være gældende for denne kontrakt. Oversættelser til andre sprog er en service og udarbejdes i god tro.

13.2 Kontoindehavere tilrådes at overholde gældende lovgivning i Danmark.

13.3 Unibet yder ikke rådgivning til Kontoindehavere vedrørende skattemæssige og/eller juridiske forhold.

13.4 Kontoindehavere, der ønsker rådgivning vedrørende skattemæssige og juridiske forhold, rådes til at kontakte kompetente rådgivere og/eller myndigheder.

13.5 Unibet anerkender ikke og accepterer ikke noget ansvar af nogen art for skade lidt af en Kontoindehaver og/eller en tredjemand, der er direkte og/eller indirekte forårsaget af:

 • tab af penge som en direkte konsekvens af at spille på Hjemmesiden
 • fejl, trykfejl, fejlfortolkning, fejlhøring, fejllæsning, fejloversættelse, stavefejl, fejl ved læsningen, transaktionsfejl, teknisk risiko, registreringsfejl, åbenlys fejl, Force Majeure og/eller tilsvarende hændelser
 • overtrædelse af Unibetreglerne
 • kriminelle handlinger
 • rådgivning fra Unibet
 • finansielle risici eller tab, herunder, men ikke begrænset til, ændringer i valutakurser og/eller
 • retssager og/eller andre retsmidler.

13.6 Sms-notifikationstjenesten er alene en service til Kontoindehaveren. Unibet anerkender eller accepterer ikke noget ansvar overhovedet i tilfælde af, at der er en fejl i sms-beskedens indhold, eller hvis du ikke har modtaget sms’en.

13.7 Unibet forbeholder sig til enhver tid ret til at løse enhver tvist, efter eget valg, i overensstemmelse med principperne i billighedsretten.

13.8 Alle de Gevinster, der vindes via konkurrencer, salgsfremmende foranstaltninger og pokerturneringer arrangeret af Unibet, sendes inden for et anslået, ikke-garanteret tidsrum på 6 uger efter afslutningen af konkurrencen, den salgsfremmende foranstaltning eller turneringen.

13.9 Unibet skal tage alle rimelige skridt til at sikre, at Unibets godkendte computersystem giver en spiller, hvis deltagelse i et spil, efter at vedkommende har foretaget en indsats, bliver afbrudt pga. en fejl i telekommunikationssystemet eller en fejl i spillerens computersystem, der forhindrer spilleren i at fortsætte spillet, mulighed for, efter genoprettelse af systemet, at genoptage sin deltagelse i det spil, der blev afbrudt, fra tidspunktet umiddelbart før afbrydelsen.

Hvis Unibets computer ikke gør det muligt for en sådan spiller at fortsætte efter genoprettelse af systemet, hvor et spil er blevet afbrudt pga. en fejl i telekommunikationssystemet eller spillerens computersystem, skal Unibet:

 1. sikre, at spillet afsluttes
 2. refundere indsatsen til spilleren ved at overføre beløbet til spillerens Unibetkonto.

Hvis et spil påbegyndes, men mislykkes pga. en fejl i Unibets computersystem, skal Unibet:

 • refundere det beløb, der er satset i spillet, til spilleren ved at kreditere beløbet på spillerens konto hos Unibet eller, hvis den pågældende konto ikke længere eksisterer, ved at udbetale beløbet til spilleren på en godkendt måde og, hvis spilleren har en indtjent men ikke modtaget kredit på det tidspunkt, hvor spillet mislykkes, kreditere pengeværdien af kreditbeløbet på spillerens konto eller, hvis kontoen ikke længere eksisterer, betale beløbet til spilleren på en godkendt måde
 • afholde sig fra at afvikle et yderligere spil, hvis der er sandsynlighed for, at spillet bliver berørt af samme fejl.

Hvis en Kontoindehaver oplever fejl, bør vedkommende kontakte kundeservice på info@unibetsupport.dk.

13.10 I tilfælde af, at Unibet på nogen måde holdes ansvarlig af en domstol og/eller en tilsvarende myndighed, der har juridisk kompetence og/eller værneting over Unibet, skal Unibets ansvar være begrænset til det laveste beløb af enten indsatsen eller nettogevinsterne. Alternativt, i det omfang det er relevant og gældende, det mindste beløb af enten det beløb, der er registreret på Unibetkontoen, eller det beløb, der overføres til eller fra Unibetkontoen.

13.11 Deltagelse i spil forudsætter kendskab til og accept af internettets begrænsninger, særligt:

 • den tekniske kapacitet, svartiden ved henvendelse, aktivering eller overdragelse af oplysninger, risici for afbrydelser og generelt de iboende risici ved enhver forbindelses- eller transmissionsfejl
 • manglende beskyttelse af data
 • forureningsrisici pga. de potentielle vira, der cirkulerer på nettet.

  Således skal Unibet ikke være ansvarlig for (dog ikke begrænset till):
   
 • transmission og/eller modtagelse af data og/eller oplysninger på nettet
 • alle funktionssvigt i netværket, der forhindrer en god afvikling af et spil
 • fejl i materiale i modtage- eller kommunikationskredsløb
 • tab af data
 • skade forårsaget af en virus, computerfejl eller teknisk fejl
 • beskadigelse af spillerens materiale
 • fejl, der forhindrer eller begrænser muligheden for at deltage i et spil, eller en fejl, der har beskadiget spilsystemet.

Spilleren bør tage alle behørige skridt til at beskytte de data og/eller den software, der gemmes på computeren, mod alle slag.

13.12 Unibet er generelt ikke tilknyttet eller forbundet med sportsteam, eventarrangører eller spillere, der vises på Unibets hjemmesider, og håndhæver ikke immaterielle rettigheder vedrørende deres navn og billede, der anvendes til det strengt nødvendige formål med spilleaktiviteten.

13.13 Virksomheden skal ikke være ansvarlig for fejl ved spilenheden eller Kontoindehaveres forsøg på at deltage i spil og væddemål ved brug af metoder, midler eller måder, som Unibet ikke har haft til hensigt. Unibet forbeholder sig ret til at slette en Kontoindehavers konto hos Unibet, uanset årsag, og udbetale en eventuel saldo på Kontoindehaverens konto hos Unibet på tidspunktet for en sådan sletning.

13.14 Unibet vedkender sig ikke eller tager ikke ansvar for en Kontohavers og/eller tredjeparts skader og/eller tab, der direkte og/eller indirekte er sket på grund af, at Kontohaveren har:

 • indsat beløb på sin Unibetkonto via en tredjeparts Kort eller konto;
 • anmodet om hævninger fra sin Unibetkonto til en tredjeparts konto;
 • givet ukorrekte oplysninger om sin personlige konto med det formål at hæve beløb fra sin Unibetkonto;
 • givet tredjeparter lov til at bruge sin Unibetkonto til at indsætte eller hæve fra sin Unibetkonto.

14 Regler for beskyttelse af personlige oplysninger (herunder såkaldte cookies)

14.1 Unibet må indsamle og behandle personoplysninger om Kontoindehaveren til følgende formål:

 • levering af spille- og væddemålstjenester;

 • juridiske årsager

 • lovgivningsmæssige årsager

 • identifikation og/eller verifikation

 • marketingsformål (kun Kontoindehavere, som har givet deres accept, vil modtage marketingsmateriale).

Unibet vil lagre kontoindehaverens personlige data og alle oplysninger om finansielle transaktioner i en periode på mindst ti år efter lukningen af kontoindehaverens Unibet-konto. Unibet vil slette kontoindehaverens personlige data, hvis ingen transaktion nogensinde er blevet registreret på kontoindehaverens konto, så snart det er tilladt under de nationale love.

Virksomheden overholder lov om databeskyttelse og andre relevante bestemmelser, juridiske meddelelser og/eller tilsvarende instrumenter, der til enhver tid er i kraft i Kontraktsstedet, under hensyntagen til databeskyttelsesdirektivet (95/46/EF) og direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (2002/58/EF som ændret ved direktiv 2009/136/EF).

Derudover har Unibet indført bedste praksis, hvad angår principper for e-mail-kommunikation med Kontoindehavere.

14.2 Alle ovennævnte foranstaltninger er iværksat med henblik på at sikre over for Kontoindehavere, at personlige oplysninger til enhver tid:

 • behandles i overensstemmelse med de berørte Kontoindehaveres rettigheder

 • behandles på en rimelig og lovlig måde

 • alene indhentes til et konkret og lovligt formål

 • er tilstrækkelige, relevante og ikke for vidtgående i forhold til deres formål

 • er nøjagtige og opdaterede

 • opbevares på en sikker måde

 • ikke opbevares i længere tid, end hvad der er nødvendigt for formålet

 • ikke overdrages til jurisdiktioner, der ikke overholder ovennævnte direktiver, og

 • alene anvendes til marketingsformål, hvis Kontoindehaveren har accepteret at modtage marketingmateriale.

14.3 Unibet vil instruere om og bemyndige det kreditgivende Pengeinstitut, hos hvilken en Kontoindehaver har sin konto, til at offentliggøre oplysninger, som Myndighederne måtte anmode om vedrørende en Kontoindehavers konto.

14.4 Alle Kontoindehaveres personlige oplysninger vil blive opbevaret fortroligt, medmindre brugerne accepterer, at sådanne oplysninger må offentliggøres.

14.5 Unibet vil fremlægge personoplysninger, når dette kræves af en myndighed og/eller i henhold til en juridisk bestemmelse indeholdt i gældende lov. Med henblik på at forhindre bedrageri og til kontrolformål accepterer du, at Unibet er berettiget til at overdrage dine personoplysninger til tredjepart, herunder men ikke begrænset til såkaldte AVS-serviceleverandører, betalingsløsningsleverandører og andre partnere.

Derudover forbeholder Unibet sig ret til at offentliggøre personlige oplysninger til relevante modtagere i de tilfælde, hvor Unibet har rimelig grund til at have mistanke om uregelmæssigheder, der involverer en Unibetkonto. Opkald kan blive optaget og anvendt til uddannelsesformål. Indhold kan offentliggøres, når dette er påkrævet af en Myndighed og/eller i henhold til en juridisk bestemmelse, der er indeholdt i Gældende lov.

14.6 Opkald kan blive gemt i et år og slettes herefter fra systemet, e-mails gemmes i mindst fem år, og webchat gemmes i mindst et år.

14.7 Customer Relationship Management ("CRM")

Unibet forbeholder sig ret til at behandle personoplysninger til CRM-formål. Marketingmateriale vil dog kun blive sendt til Kontoindehavere, der har givet deres accept.

14.8 Kontoindehaveren er berettiget til at få adgang til Kontoindehaverens egne personlige oplysninger og/eller er berettiget til at ændre og/eller slette forkerte og/eller upassende data.

Spørgsmål vedrørende databeskyttelse kan sendes til dpa.officer@unibet.com.

14.9 Cookies, tags og øvrige identifikatorer ("cookies").
Ved at acceptere Unibetreglerne indvilliger Kontoindehaveren, at Unibet vil anvende cookies. Unibets hjemmeside anvender cookies til følgende formål:

 • til at sikre, at de væddemål, der indgås af Kontoindehaveren, tilknyttes Kontoindehaverens spillekupon og -konto

 • til at sikre, at Kontoindehaveren modtager eventuelle bonusser, som Kontoindehaveren er berettiget til

 • til analyse af trafik på Unibets Hjemmeside med henblik på at gøre det muligt for os at foretage passende forbedringer. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at bruge Hjemmesiden uden cookies. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Unibets brug af cookies, kan du sende en mail til Unibet: info@unibetsupport.dk.

14.10 Unibet vil opbevare Kontoindehaverens personlige oplysninger og alle oplysninger om de finansielle transaktioner i en periode på mindst ti år efter lukning af Unibetkontoen. Unibet vil slette Kontoindehaverens personlige oplysninger, hvis der aldrig nogensinde har været registreret en transaktion på Kontoindehaverens Unibetkonto.

14.11 Kontoindehaverens personlige oplysninger skal være tilgængelige for Unibets medarbejdere. Unibet skal alene offentliggøre Kontoindehaverens data til andre tredjemænd end Myndighederne eller andre relevante Myndigheder på tilvalgsbasis.

15 Ansvarligt spil

15.1 En Kontoindehaver kan i Unibets kontoindstillinger:

 1. sætte en grænse for det beløb, som Kontoindehaveren kan indbetale i løbet af en dag, uge eller måned. Dette kan blive gjort fra indbetalingssiden. Hvis kunden har brug for hjælp kan kundeservice kontaktes for videre vejledning.
 2. udelukke sig selv fra spil i en såkaldt "cooling off"-periode (et døgn), eller i en midlertidig periode (mindst 30 dage) eller permanent. Hvis kunden har brug for hjælp til at sætte op en selvudelukkelse op, kan kundeservice kontaktes for videre vejledning.
 3. følge linket til registrering af selvudelukkede spillere, der administreres af Spillemyndigheden.

En Kontoindehaver, der har opsat en grænse som ovenfor anført under (a), kan ændre eller ophæve grænsen under Unibets kontoindstillinger. En forøgelse eller ophævelse af grænsen træder i kraft 24 timer efter, at Unibet har registreret ændringen. En nedsættelse af en grænse træder i kraft umiddelbart efter, at Unibet har registreret ændringen. Unibet skal ikke acceptere en indsats fra en spiller, hvis denne er i strid med en grænse eller en udelukkelse fra Kontoindehaverens side, som anført ovenfor. Hvis Kontoindehaveren permanent har udelukket sig selv fra at spille, vil Unibet lukke spillerens spilkonto og afslutte kundeforholdet.

15.2 Hvis Unibet mener, at dit spil vil give dig finansielle eller personlige problemer, forbeholder vi os ret til at lukke din konto.

Du bør være opmærksom på, at fjernspil, herunder gambling, kan være afhængighedsskabende. Hvis du mener, at du har brug for hjælp til at overvinde en sådan afhængighed, bedes du følge dette link. 

16 Regler for chatfunktionen

16.1 Visse spil leveres med en gratis chatfunktion til Kontoindehaveren med henblik på at udveksle meninger om spillet med dealeren eller med andre spillere i ’collective table’-samtaler. Der opsættes regler for at sikre, at der opretholdes en behagelig atmosfære på netværket, at der ikke formidles en svigagtig aktivitet, og at spillerne føler, at de er en del af fællesskabet. Kontoindehaveren må ikke anvende chatfunktionen til aftalt spil. Separat chat mellem spillerne er forbudt.

16.2 Unibet skal under ingen omstændigheder være ansvarlig over for en Kontoindehaver, der anvender chatfunktionen, hvad angår enhver form for skade, der opstår som følge af andre Kontoindehaveres adfærd.

16.3 Kontoindehaveren skal godtgøre og holde Unibet skadesløs, hvad angår skade, der opstår som følge af Kontoindehaverens ulovlige, uretmæssige eller ubehørige adfærd, eller som opstår som følge af Kontoindehaverens overtrædelse af reglerne for chat.

16.4 Chatfunktionen modereres eller overvåges af spiludbyderen, enten automatisk eller ved brug af menneskelige ressourcer. Alle samtaler optages og gemmes i en rimelig periode. I tilfælde af krænkelse af reglerne for chatfunktionen, vil moderatoren advare Kontoindehaveren. Hvis Kontoindehaveren ikke ændrer sin adfærd, kan vedkommende udelukkes fra chatrummet.

En Kontoindehaver kan også udelukkes med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel. I tilfælde af gentagne udelukkelser fra chatrummet, kan spiludbyderen efter eget valg beslutte definitivt at udelukke Kontoindehaveren fra chatrummet. Eventuelle mistænkelige chat vil blive indberettet til de relevante Myndigheder.

16.5 Kontoindehaveren påtager sig:

 1. at bruge chatfunktionen i god tro
 2. ikke at krænke eller forsøge at krænke de andre spilleres privatliv eller øvrige rettigheder
 3. ikke at chikanere eller forårsage uro eller utryghed blandt de andre spillere
 4. ikke at formidle uanstændigt eller stødende indhold
 5. ikke at forstyrre det normale flow i dialogen
 6. ikke at anvende usømmeligt eller sjofelt sprog eller at fremsætte vulgære eller truende erklæringer
 7. at bruge et smagfuldt kælenavn. Unibet eller spiludbyderen forbeholder sig ret til at ændre dette, hvis denne regel ikke overholdes.
 8. ikke at skændes eller mundhugges med de andre spillere
 9. Dine meningsudvekslinger med de andre spillere må ikke indeholde ulovligt indhold:   
  • pornografisk eller seksuelt eksplicit indhold
  • tilskyndelse til nogen form for had, særligt på grundlag af race, etnisk tilhørsforhold, køn, religion og seksualitet
  • nedsættende ord vedrørende sygdom eller handicap
  • promovering af, opfordring til eller fremme af antisocial adfærd
  • diskriminering eller opfordring til diskriminering over for en social gruppe eller udnyttelse af sårbare elementer i samfundet
  • umotiveret vold eller promovering af, opfordring til eller fremme af vold, terrorisme eller andre aktiviteter, der udgør en risiko for den nationale sikkerhed
  • promovering af, opfordring til eller fremme af ulovlige aktiviteter
  • vildledning og ærekrænkelse
  • promovering af tobak, alkohol og stoffer
  • promovering af tobaks- eller rustningsindustrien
  • indhold, der er potentielt skadeligt for Unibet.
    
 10. ikke at annoncere eller fremme tredjemands hjemmesider eller aktiviteter, endda forummer
 11. ikke at påtage sig en falsk identitet
 12. ikke at afgive eller udbede sig personlige oplysninger
 13. at respektere, være høflig og venlig over for alle nyankomne og chatmoderatorer
 14. ikke at spamme chatfunktionen
 15. ikke at forsøge at påvirke de andre spilleres handlinger og således spillets udfald ved truende adfærd, misbrug eller afsløring af sin hånd i et spil
 16. at foretage udveksling med de øvrige spillere på det sprog, der tales ved bordet. Ved borde på delte netværk er sproget engelsk.

16.6 De regler, der er givet en forsmag på under denne pkt, gælder for chatfunktionerne til alle spil, der leveres til Kontoindehaveren, og kan blive kompletteret af vilkår og betingelser, der er knyttet til spillet, eller kan til enhver tid blive ændret.

17 Opdateringer

Unibet skal give Kontoindehaveren forudgående meddelelse om enhver væsentlig ændring af Unibets vilkår og betingelser, førend en sådan ændring træder i kraft.

Dette er ændret i denne version af Unibetregler:

Vi har tilføjet nye sektion: 12 Bingo og Mini spil

Denne udgave 2.9 af Unibets Regler & Vilkår er sidst opdateret 01/10/2019.